Home Over EBN Samenwerkingen en projecten

Samenwerkingen en projecten

Voor een succesvolle energietransitie is samenwerking van groot belang. Bij Energie Beheer Nederland (EBN) nemen we de rol van verbinder en aanjager op ons. Daarom brengen we private en publieke partijen bij elkaar. Zo geeft EBN verbindende kracht aan de energietransitie.

Transparantie samenwerkingsverbanden

EBN is op grond van artikel 82 lid 1 Mijnbouwwet de namens de Staat aangewezen vennootschap om deel te nemen aan de opsporing en winning van gas en olie in Nederland (op land en op zee).  

Overeenkomst van samenwerking

EBN neemt deel aan deze activiteiten in het belang van “een doelmatige opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van gas en olie”. EBN gaat hiervoor een overeenkomst van samenwerking aan met de vergunninghouder. De vergunninghouder is de houder van een vergunning voor het opsporen van gas en/of olie of voor het winnen van gas en/of olie. De minister van Economische Zaken en Klimaat geeft deze vergunningen af en vervolgens gaat EBN een overeenkomst aan met de partijen die een vergunning hebben aangevraagd. Dit is een standaard overeenkomst die door de minister wordt goedgekeurd.  

Afspraken over samenwerking

In deze overeenkomsten is vastgelegd op welke wijze partijen met elkaar samen werken. De overeenkomst bevat afspraken over de wijze van verdeling van de hoeveelheden gewonnen gas en olie (40% voor EBN, 60% voor de vergunninghouder), financiering (40% door EBN, 60% door de vergunninghouder) besluitvorming, aansprakelijkheden en wie de feitelijke werkzaamheden uitvoert: de operator. 

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op het moment dat de minister van Economische Zaken en Klimaat instemming heeft verleend. De overeenkomst eindigt op het moment dat aan alle verplichtingen uit de overeenkomst is voldaan, alle activiteiten zijn afgewikkeld (zoals het opruimen van de infrastructuur) en de vergunning niet meer van kracht is. 

Transparantie borging publieke belangen

Met de openbaarmaking van deze overeenkomsten wil EBN – voor zover vereiste vertrouwelijkheid ten aanzien van bedrijfsgevoelige informatie dat toelaat –  inzicht geven in hoe in het kader van het publieke belang publieke en private partijen samenwerken bij de opsporing en winning van gas en olie. Dit is  ook een van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd als vervolg op de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. EBN heeft in het hierboven aangegeven overzicht alle nieuwe en bestaande overeenkomsten van samenwerking voor de opsporing en winning van gas en/of olie opgenomen. EBN heeft het voornemen om overeenkomsten van samenwerking voor andere activiteiten (in de warmtetransitie en in CO-2 opslag en transport) ook openbaar te maken. Deze overeenkomsten moeten nog gecontroleerd worden op bedrijfsgevoelige informatie en de instemming van wederpartijen is hiervoor vereist. Zodra dit mogelijk is, worden overeenkomsten toegevoegd op onze website. 

Projecten

 • Foto van een platform in de zee met zonsondergang Foto van een platform in de zee met zonsondergang

  Nexstep

  Voor hergebruik en ontmanteling van oude olieplatforms op de Noordzee is Nexstep opgericht. Nexstep is een initiatief van EBN en NOGEPA. De organisatie onderzoekt mogelijkheden om platformen, putten en pijpleidingen verantwoord te ontmantelen of opnieuw te gebruiken.

  Lees meer op de website van Nexstep
 • SCAN Aardwarmte

  EBN en TNO stellen de potentie van aardwarmte vast op plekken waar we nog weinig van de ondergrond weten. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland).

  Lees meer op de website van SCAN
 • Warmte van Leeuwarden

  Samen met EnNatuurlijk, Shell en Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt EBN aan de ontwikkeling van een aardwarmteproject in Leeuwarden. Dit project moet op termijn kantoren en de woonwijk Zuidlanden gaan voorzien van duurzame warmte.

  Website Warmte van Leeuwarden
 • Porthos

  Samen met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie zetten we in het Rotterdamse havengebied concrete stappen in de richting van CO2-transport en -opslag in lege gasvelden onder de Noordzeebodem. Dit doen we gezamenlijk onder de naam Porthos CO2 transport & storage.

  Lees meer op de website van Porthos
 • Illustratie landkaart NL waarin CO2 verzamelpunt op land, platform op zee en lege gasvelden 2-4 km diep worden uitgelicht Illustratie landkaart NL waarin CO2 verzamelpunt op land, platform op zee en lege gasvelden 2-4 km diep worden uitgelicht

  Aramis

  In samenwerking met TotalEnergies, Shell en Gasunie ontwikkelt EBN een project voor grootschalig transport en opslag van CO₂ voor de industrie. Dit doen we onder de naam Aramis

  Lees meer op de website van Aramis
 • Inspire

  EBN is in 2019 samen met de industrie het project Inspire gestart. Het doel van Inspire is om door intensieve samenwerking tussen de verschillende operators operationele kosten te reduceren. Zo willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren om gaswinning uit de Noordzee mogelijk te blijven maken.

Informatie & communicatie

Om het brede publiek bij energievraagstukken te betrekken is communicatie essentieel. Daarom heeft EBN met partners een aantal websites ontworpen om bepaalde processen te verduidelijken. Daarnaast publiceren wij podcasts,is EBN de drijvende motor achter de energietransitie talkshow Transition Talks en zijn wij hoofdpartner van het Energiepodium.

Vraag hetonze expert

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Stel jouw vraag