Home Aardwarmte Rol EBN in aardwarmteprojecten

Rol EBN bij aardwarmteprojecten

In maart 2019 is de rol van EBN bij aardwarmte veranderd. Toen heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan EBN het mandaat gegeven om deel te gaan nemen in aardwarmteprojecten.

De minister heeft daarnaast verplichte deelname van EBN in aardwarmteprojecten vastlegt in de wijziging van de Mijnbouwwet. Deze wijziging treedt op 1 juli 2023 in werking. Tot die tijd is deelname van EBN mogelijk op vrijwillige basis, waarbij de initiatiefnemer EBN kan vragen deel te nemen.

Reden van EBN deelname

EBN is opgericht om als staatsbedrijf de maatschappelijke en economische belangen in de Nederlandse ondergrond te behartigen. EBN heeft ruime ervaring opgedaan met ondernemen in de ondergrond. Met deelname in de ontwikkeling van aardwarmte kan EBN deze geïntegreerde kennis en expertise blijven inzetten. Met planmatig, doelmatig en duurzaam beheer van de ondergrond beoogt EBN samen met haar (operating) partners de risico’s van aardwarmteprojecten voor mens, milieu en natuur te verkleinen en de kosten te laten dalen. De rol van EBN bij aardwarmteprojecten is erop gericht om  de versterkings- en versnellingsopties voor de ontwikkeling van de aardwarmtesector te versterken. Dit heeft de minister aangekondigd in de beleidsbrief van 8 februari 2018.

Moment van start EBN deelname

EBN neemt deel in een aardwarmteproject zodra de opsporingsvergunning is verleend. EBN kan dus al deelnemen in de fase van opsporing en projectontwikkeling. Bij aardwarmteprojecten is de inbreng van kennis en ervaring in de opsporingsfase (onder meer bij het boren) van belang. Vooral in deze fase kan deelname door EBN leiden tot betere keuzes en verlaging van risico’s die zich voor zouden kunnen doen gedurende de gehele looptijd van een aardwarmteproject. Vroegtijdige samenwerking met de operators leidt ertoe dat de bestaande kennis en expertise eerder en breder kan worden gedeeld. Het publieke belang van planmatig, doelmatig en duurzaam gebruik van de ondergrond, wordt ook met het oog op de toekomst hiermee vroegtijdig geborgd.Een landkaart van Nederland toont 13 locaties waar EBN betrokken is bij één of meerdere aardwarmteprojecten.

(Klik op afbeelding voor vergroting)

Uitgangspunten EBN-deelname

EBN neemt net als haar mede investerende partners deel voor eigen rekening en risico. Net als voor haar partners, gaat het EBN om het ontwikkelen van veilige, verantwoorde en economisch rendabele projecten. Hierbij beoogt EBN mede vorm te geven aan de versterking en versnelling van de sector, en ook het optimaal en duurzame gebruik van de publieke ondergrond. Deze vorm van risicodragende deelname is vergelijkbaar met de wijze waarop EBN nu deelneemt in haar olie- en gasprojecten.

Samenwerking in de aardwarmtesector

EBN zit zich er ook voor in om de samenwerking in de sector te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Samen met partners ontwikkelden we het Masterplan Aardwarmte in Nederland. Met de masterplanpartners en de (aard)warmtesector werken we nu in zes verschillende thema’s aan onze ambitie: het verduurzamen van de warmtevoorziening.
  • Samen met TNO brengen we de Nederlandse ondergrond gestructureerd in beeld om de potentie van aardwarmte vast te stellen op plekken waar we nog weinig van de ondergrond weten. Dit project voeren we uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte).
  • Samenwerking zie je ook terug in de manier waarop we met Geothermie Nederland en Stichting Warmtenetwerk optrekken en met provincies en gemeenten praten over de potentie en ontwikkeling van aardwarmte in hun regio.

 

Vraag het onze expert

Foto van Herman Exalto
Herman Exalto Business Unit Director Warmtetransitie Stel uw vraag
Vraag hetonze expert

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Herman Exalto.

Stel uw vraag
Foto van Herman Exalto
Energie in cijfers 2023
Download hier de infographic