Home Aardwarmte Rol EBN in aardwarmteprojecten

Rol EBN bij aardwarmteprojecten

De ontwikkeling van aardwarmte vraagt om publiek-private samenwerking in combinatie met kennisontwikkeling en -deling. Om deze reden neemt EBN per 1 juli 2023 verplicht deel aan alle nieuwe aardwarmteprojecten in Nederland.

Aardwarmte is een essentiële bron voor het slagen van de warmtetransitie. De verplichte deelname van EBN in aardwarmteprojecten moet leiden tot een diepere kennisontwikkeling en -deling binnen de aardwarmtesector. Dit moet leiden tot een versnelling van de inzet van aardwarmte in ons land.

De verplichte deelname houdt in dat EBN als niet-uitvoerend partner financieel en risicodragend deelneemt in alle activiteiten die samenhangen met de opsporing en winning van aardwarmte. De omvang van de deelname ligt tussen minimaal twintig en maximaal veertig procent. In 2028 wordt de verplichte deelname geëvalueerd.

Reden van EBN deelname

EBN is opgericht om als publiek bedrijf de maatschappelijke en economische belangen in de Nederlandse ondergrond te behartigen. De ontwikkeling van aardwarmte in ons land is in de recente jaren achtergebleven bij de verwachtingen. Verplichte deelname van EBN moet leiden tot snellere ontwikkeling van aardwarmteprojecten. Met ruim vijftig jaar aan ervaring met deelname aan o.a. aardgasprojecten, vaak in de vorm van publiek-private samenwerkingen, is EBN een technische kennisbron voor de in ons land relatief jonge aardwarmtesector. Door de deelname van EBN verwacht de overheid dat de sector versnelt en verder gaat professionaliseren.

De afbeelding toont de rol van EBN in aardwarmte. Deze is uitvoerend, adviserend, deelnemend en verbindend. Bij deelname van EBN in een project wordt vertrouwelijke projectinformatie alleen binnen het project gedeeld met de projectpartners. Daarnaast zal EBN publiek geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau kennis vanuit projecten delen binnen de aardwarmtesector om zo bij te dragen aan snellere ontwikkeling van veilige aardwarmteprojecten. Daarnaast gebruikt EBN de opgedane kennis in haar adviesrol richting met Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deelname van EBN richt zich op een diepere kennisontwikkeling en -deling binnen de aardwarmtesector – klik op afbeelding voor vergroting.

Deze vroegtijdige samenwerking met de operators, en eventueel andere partners, in het project leidt ertoe dat EBN haar bestaande kennis en expertise eerder en breder kan delen. Ook als wordt overgegaan tot productie kan veel kennis over productiegedrag worden ingebracht, opgehaald en meegenomen naar andere aardwarmteprojecten om de kenniscyclus binnen de sector optimaal vorm te geven. Het publieke belang van planmatig, doelmatig en duurzaam gebruik van de ondergrond, wordt ook met het oog op de toekomst hiermee vroegtijdig geborgd.

Moment van start EBN deelname

EBN neemt deel in een aardwarmteproject zodra aan de vergunninghouder een zoekgebied is toegewezen. Samen met de vergunninghouder wordt dan de exacte invulling van de EBN deelname in het betreffende project uitgewerkt in een overeenkomst. Bij aardwarmteprojecten is de inbreng van kennis en ervaring juist in deze fase relevant. Deelname van EBN kan leiden tot betere keuzes en verlaging van risico’s die zich kunnen voordoen gedurende de gehele looptijd van een aardwarmteproject.

De afbeelding toont hoe EBN haar kennisrol voor aardwarmte wil invullen. EBN vult haar kennisrol binnen de aardwarmtesector in door bij aardwarmteprojecten bestaande kennis op te halen, deze vervolgens op sectorniveau te aggregeren en vervolgens te structureren. Daarna wordt de kennis binnen de sector breed aangeboden. Hiervoor werkt EBN nauw samen met brancheorganisatie Geothermie Nederland.Hoe EBN haar kennisrol in de aardwarmtesector invult – klik op afbeelding voor vergroting.

Deze vroegtijdige samenwerking met de operators, en eventueel andere partners, in het project leidt ertoe dat EBN haar bestaande kennis en expertise eerder en breder kan delen. Ook als wordt overgegaan tot productie kan veel kennis over productiegedrag worden ingebracht, opgehaald en meegenomen naar andere aardwarmteprojecten om de kenniscyclus binnen de sector optimaal vorm te geven. Het publieke belang van planmatig, doelmatig en duurzaam gebruik van de ondergrond, wordt ook met het oog op de toekomst hiermee vroegtijdig geborgd.

Uitgangspunten EBN-deelname

EBN neemt als niet-uitvoerend partner, net als haar mede investerende partners, deel voor eigen rekening en risico. EBN zet daarbij in op het ontwikkelen van veilige, verantwoorde en economisch rendabele projecten. De vergunninghouder zelf is en blijft verantwoordelijk voor zaken zoals het aanvragen van vergunningen, subsidies en de daadwerkelijke activiteiten zoals aanleg en onderhoud. EBN geeft, net als andere investerende partijen in het project, wel goedkeuring op de werkplannen, budgetten en materiële contracten. Deze vorm van risicodragende deelname is vergelijkbaar met de wijze waarop EBN deelneemt in haar olie- en gasprojecten.

Een landkaart van Nederland toont 13 locaties waar EBN betrokken is bij één of meerdere aardwarmteprojecten.

Een overzicht van aardwarmte-projecten met EBN betrokkenheid per 31 december 2022 – klik op afbeelding voor vergroting.

Deelname van EBN in aardwarmte borgt de duurzame inzet van de ondergrond in de warmtetransitie. Om de koppeling te maken met de benodigde bovengrondse ontwikkeling van collectieve warmtenetten, bekijkt EBN haar deelname in aardwarmteprojecten ook in dit licht.

Samenwerking rond de warmtetransitie

Aardwarmte is in de visie van EBN op de warmtetransitie de meest kansrijke duurzame warmtebron van de toekomst. Deelname van EBN in aardwarmteprojecten borgt de duurzame inzet van aardwarmte in de warmtetransitie. Om de koppeling te maken met de benodigde bovengrondse ontwikkeling van collectieve warmtenetten, bekijkt EBN haar deelname in aardwarmteprojecten binnen een integrale aanpak. Alleen op deze manier doen we recht aan de complexiteit van de organisatie van collectieve warmteketens en de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Deze aanpak noemt EBN de Regionale Exploratie & Ontwikkelstrategie (REOS).

 

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Herman Exalto.

Stel jouw vraag
Foto van Herman Exalto