Home Feiten en cijfers Data centre geologische data
Projecten van EBN

Van geologische data naar informatie

EBN beschikt samen met haar partners over veel geologische data en kennis van de Nederlandse ondergrond. Deze kennis en data is een direct gevolg van onze unieke positie als deelnemer aan meer dan 200 samenwerkingsverbanden voor opsporing- en/of winningsactiviteiten.

EBN gebruikt de beschikbare geologische data om investeringsbesluiten te onderbouwen, het adviseren van de overheid en exploratie- en winningsactiviteiten te stimuleren. Veel geologische data wordt opgeslagen in databases, maar ook verder verrijkt na analyses en vaak omgezet in bruikbare informatie door EBN. Losse rapporten en publicaties vind je terug in de EBN Kennisbank.

Missed Pay Analyse

In opdracht van Energie Beheer Nederland heeft WellPerform een studie uitgevoerd waarin met behulp van Machine Learning technieken een ‘Missed Pay Analyse’ is uitgevoerd. Hierin is onderzocht of er mobiel gas is aangetroffen in de Rotliegend reservoir sectie van ca 250 Exploratie boringen (on- en offshore). Mobiel gas dat wellicht in het verleden over het hoofd gezien is, of sub-economisch was. In deze studie zijn er boringen geselecteerd en onderzocht die als Droog, of met aanwezigheid van Oil/Gas Shows geclassificeerd zijn in NLOG.

De studie bestond grofweg uit 3 delen:

  • Petrophysische studie van een selectie van circa 30 putten (mix van bewezen droog en bewezen gasvoerend) teneinde een training set voor ML proces te bouwen;
  • Door middel van ML technieken een voorspelling doen van mogelijke aanwezigheid van mobiel gas (dit op basis van een vaste set van wireline data);
  • Petrophysische evaluaties van circa 25 boringen die hoog scoorden in fase 2 (dat wil zeggen: boringen waarin mogelijk mobiel gas is aangetroffen) om de ML voorspelling te valideren.

Het data pakket bevat een eindrapport en -presentatie van het project. Daarnaast de verzamelde input/output data van de diverse delen van het project. Voor toegang tot deze database moet u een aanvraag indienen.

DEFAB Area Subsurface Data

In deze database zijn alle 3D data opgenomen van het DEFAB 3D-onderzoek 2012 (7912 km2, 3D seismisch onderzoek naam Z3FUG2012A). Deze 3D data wordt gecombineerd aangeboden met andere relevante geologische data, zoals geïnterpreteerde oppervlakken voor belangrijke stratigrafische horizonten, putgegevens, snelheidsmodel, en culturele gegevens.

De verstrekte gegevens worden geleverd als een zip-bestand dat ook een map bevat met geselecteerde documenten die relevant zijn voor de ‘plays’ en petroleumsysteemelementen in de DEFAB-omgeving. De data biedt u sneller toegang en inzicht in structurele en stratigrafische elementen in het DEFAB-gebied.

Alleen bedrijven actief in E&P of geothermie met een belang in de Nederlandse ondergrond kunnen toegang tot de DEFAB database aanvragen.

GEODE Atlas

De Nederlandse Offshore is onderdeel van het zuidelijke Noordzeebekken en is de afgelopen vijftig jaar het hart geweest van veel E&P-activiteiten. Hoewel de productieniveaus in het gebied deels teruglopen, verwachten EBN en TNO dat het gebied ook in de komende jaren nog een rol kan spelen in de energievoorziening. De in het gebied opgedane kennis is daarom door EBN en TNO samengebracht in het openbare platform GEODE.

GEODE biedt via een webgebaseerde GIS-omgeving toegang tot op ‘plays’ gebaseerde verkenningsgegevens (PBE) voor dit deel van de Nederlandse offshore. De geologische data bevat onder andere kaarten van gemeenschappelijke risicosegmenten (CRS), gegevens voor analyse van boorputten (PDWA). Waar mogelijk is geprobeerd om data, informatie en lessen uit het verleden (JIP) en innovatie (TKI)-projecten op te nemen waarvoor de vertrouwelijkheidstermijnen zijn verstreken.

Pressure SNS Database

Deze database bevat openbare gegevens van verschillende projecten, waaronder het TKI-onderzoek “Geïntegreerd drukinformatiesysteem voor onshore en offshore Nederland” (TKIG01002). Het bestaat uit druk- en vloeistofdynamische gegevens van ~1145 putten en kan het veilig en verantwoord gebruik van ondergrondse bronnen aanzienlijk verbeteren.

De database bevat openbare putgegevens, in onder meer in de vorm van putlogboeken, putvoltooiingsrapporten, formatie-integriteitstest/leak-off-testrapporten, wireline-formatietestlogboeken en productietestrapporten. De data is bereikbaar via via bovenstaande link, het rapport over deze database is te vinden op de website NLOG.

Geo-Drilling Events Database

De Geo-Drilling Events databasa bevat informatie over ruim 1.100 boorgebeurtenissen in ongeveer 930 bestaande putten in de Nederlandse ondergrond. Het betreft gebeurtenissen waarbij een geologische component significant bijdroeg aan het ontstaan van het incident. De informatie in deze geologische database helpen om putveiligheid te verbeteren en om niet-productieve tijd c.q. putkosten te verminderen. Voor toegang tot deze database moet u een aanvraag indienen.

Hydrocarbon Show Database

De Hydrocarbon Show database biedt een systematisch overzicht van tijdens boringen en testen aangetroffen koolwaterstoffen in de Nederlandse ondergrond. De database omvat geïntegreerde HC-show-informatie die is opgehaald uit onder meer mudlog data, puttesten en de kernanalyses van ruim 2.200 putten. Alle informatie is per stratigrafische interval verzameld.

De analyse maakt gebruik van een gedetailleerd classificatieschema om alle soorten olie- en gasshows te beschrijven en bevat schattingen voor het betrouwbaarheidsniveau van de interpretatie. Van meer dan 700 putten, zowel on- als offshore, is op een meer detailniveau beschikbaar. Voor toegang tot deze database moet u een aanvraag indienen.

Petroleum System Analysis Database

De analyse is gebaseerd op 1D-modellen van de belangrijkste putten in het bekken en een op rasters gebaseerd 3D-model dat is gekalibreerd naar temperatuur- en rijpheidsgegevens. De database bevat een volledige geochemische karakterisering en volwassenheids- en uitdrijvingskaarten van de belangrijkste brongesteenten. Voor toegang tot deze database moet u een aanvraag indienen.

Resultaten programma SCAN Aardwarmte

EBN en TNO voeren gezamenlijk het onderzoeksprogramma SCAN uit. De resultaten van het seismische onderzoek uitgevoerd door het SCAN-programma brengen de potentie van aardwarmte in kaart. Om uit de SCAN-gegevens af te leiden of een bepaald gebied geschikt is voor de winning van aardwarmte zijn verdere analyses door experts nodig. Op de website van SCAN vindt u een overzicht van de resultaten.

WARM 2020

In opdracht van EBN en Geothermie Nederland is een detailstudie uitgevoerd naar aardwarmte: WARM 2020. Specifiek is gekeken naar de potentie als duurzame warmtebron voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie op regionaal niveau. U kunt op RES-niveau detailstudies inzien. Daarnaast zijn op aanvraag databestanden in GIS formaat beschikbaar.

Vraag hetonze expert

Stel jouw vraag aan de EBN experts op het gebied van exploratie via onderstaande knop

Stel jouw vraag