Home Over EBN Strategie Een verantwoorde CO2-opslag

Een verantwoorde CO2-opslag

Nederland zet steeds grotere stappen op weg naar een CO2-neutrale toekomst. We schakelen over op energie uit zon, wind en andere hernieuwbare bronnen. We nemen maatregelen om minder energie te verbruiken en meer materialen te hergebruiken. Alleen reduceren we de CO2-emissies hiermee onvoldoende en niet snel genoeg. De opslag van CO2 onder de zeebodem is een essentiële en efficiënte andere stap om te zorgen dat tijdens de transitie de resterende inzet van fossiele energie een beperkte impact heeft op het klimaat.

CO2-opslag is essentieel, omdat de tijd dringt. In 2030 moet de uitstoot van CO2 zestig procent lager zijn dan in 1990. Dit komt neer op een vermindering met 74 megaton in zeven jaar tijd, terwijl de uitstoot in de afgelopen twintig jaar omlaag ging met ‘slechts’ 63 megaton. Het behalen van het reductiedoel is een enorme opgave. Helemaal omdat het grote industriële bedrijven, die voor hun processen veel energie gebruiken, niet lukt om voor 2030 volledig over te gaan op duurzame CO2-vrije productiemethoden. Alleen al doordat die methoden op grote schaal niet op tijd beschikbaar zijn. De opslag van CO2 geeft deze bedrijven meer ruimte om te verduurzamen – en helpt Nederland om de klimaatdoelen te halen.

CO2-opslag is efficiënt, omdat veel energie-intensieve industriële bedrijven dicht bij elkaar én dicht bij de kust liggen. CO2 kan vrij eenvoudig worden afgevangen en de infrastructuur voor transport en opslag onder de Noordzee is nabij. Voor die opslag kunnen we lege gasvelden hergebruiken. En voor de infrastructuur geven we een tweede leven aan platformen en putten die anders geen functie meer hebben. Ook efficiënt: Nederland biedt goede mogelijkheden voor het vervoer van CO2 per schip.

Niet alleen de toepassing van CO2-opslag is een logische stap. Ook de betrokkenheid van EBN bij de ontwikkeling ervan – in de Porthos– en Aramis-projecten – is voor ons vanzelfsprekend. Naast onze rol als adviseur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we de publieke taak om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid uit te voeren. Onze bijdrage aan Porthos, Aramis en diverse  opslagprojecten past binnen die taak: we werken zo mee aan de nationale energietransitie. En dragen bij aan een reductie van potentieel meer dan 7,5 megaton CO2 per jaar.

Verder gaat het bij beide projecten om complexe operaties waarbij zowel de overheid als het bedrijfsleven betrokken zijn. Precies het soort projecten waarin wij ons thuis voelen. Samenwerking met publieke en private partijen loopt als een rode draad door de activiteiten in ons vijftigjarige bestaan.

Wat die vijftig jaar ons ook hebben geleerd: kennisdeling is cruciaal. Voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en markten. Daarom ontwikkelen, verzamelen en bundelen we kennis voor alle partijen die meewerken aan de opslag van CO22.

Samen met anderen koersen we zo steeds sneller af op ons doel: zestig procent minder CO2-uitstoot in 2030 en CO2-neutraal in 2050.