Home Over EBN Strategie

De EBN strategie: Fit for 60

De Nederlandse energietransitie is een verhaal van ambities en condities. De overkoepelende ambitie is duidelijk: 60% minder CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Ook de voorwaarden die gelden bij het behalen van deze doelen zijn helder. Energie is onmisbaar in de samenleving. Nu en in de toekomst moet er dus genoeg energie beschikbaar zijn om te voorzien in de vraag van huishoudens en bedrijven. En die energie moet behalve duurzaam en beschikbaar ook betaalbaar, betrouwbaar en maatschappelijk inpasbaar zijn.

De oorlog in de Oekraïne, de daaraan verbonden energieprijsstijgingen en de noodzaak om vanuit de overheid te interveniëren om te zorgen dat de gasopslagen voldoende gevuld worden, heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat voorzieningszekerheid van onze energievoorziening niet vanzelfsprekend is. Er moet terdege rekening mee gehouden worden dat die situatie niet snel zal veranderen. Zelfs als de oorlog voorbij is, is de kans groot dat de mondiale energiemarkt niet meer zo stabiel wordt als de voorgaande jaren. De urgentie om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te maken is hiermee nog groter dan hij al was.

Als beleidsdeelneming van het ministerie van Klimaat en Groene Groei zet EBN zich, met als randvoorwaarde een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, in voor het versnellen van de energietransitie en de ontwikkeling van een CO2-neutraal energiesysteem in 2050. Met een bijzondere positie: van oudsher gericht op publiek-private samenwerking, zijn we de enige publieke organisatie in de energietransitie die ook aan de energieproductiekant actief is. Vanuit die positie dragen we dagelijks bij aan enerzijds de invulling van de behoefte aan betrouwbare (en betaalbare) energie voor Nederland vandaag. En werken we anderzijds aan de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en de ontwikkeling van CO2-neutrale energievoorziening van morgen.

De strategie 2023 – en verder – heeft al deze ontwikkelingen en onze eigen ambitie in het realiseren van de klimaatdoelen als uitgangspunt. Het is een strategie die recht doet aan onze publieke functie, aandacht heeft voor betaalbaarheid en voorzieningszekerheid en de gecombineerde potentie van land, zee en ondergrond wil benutten. Het is bovendien een strategie die de versnelling van de energietransitie stimuleert door in te zetten op optimale integratie van de verschillende systeemelementen.

Klik op de afbeedling voor een vergroting. Strategische pijlers 1. Systeemontwikkeling vanuit publiek belang: bijdrage aan de realisatie van een geïntegreerd energiesysteem met aandacht voor brede maatschappelijke waardecreatie: - visie ontwikkeling energiesysteem - visie noordzee en ondergrond - samenwerking relevante publieke partijen - visie voorzieningszekerheid - EBN naar CO2 neutraal in 2024, scope 1, 2 en 2 2. Een duurzaam gassysteem: de transitie van het aardgassysteem naar een duurzaam gassysteem: - benutting gasvoorraden - opslag gas en waterstof - groen gas productie - waterstof productie - zorgvuldige ontmanteling en hergebruik 3. Een duurzame warmtetransitie: - geothermie - SCAN - warmtesystemen - warmte opslag 4. Een verantwoorde CO2-opslag: de realisatie van een CO2-opslag systeem waarmee de resterende CO2 emissies zo snel mogelijk naar nul kunnen worden teruggebracht: - Porthos en Aramis - Veiligstellen opslag capaciteit

De vier strategische pijlers van EBN. Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Systeemontwikkeling vanuit publiek belang

De complexiteit en de omvang van de transitie vragen om een breed gedragen visie op het systeem van de toekomst en de belangrijkste stappen om dat te realiseren. Daar wordt door veel partijen en het Rijk aan gewerkt. EBN draagt hieraan bij vanuit het publiek belang. Met onderzoek, advies, sturing op innovaties en strategische samenwerkingen op een breed terrein. Zo komen we samen sneller tot een duurzaam en samenhangend energiesysteem.

Meer over Systeemontwikkeling vanuit publiek belang.

Een duurzaam gassysteem

We produceren in Nederland steeds minder gas. Het Groningenveld is bijna gesloten, winning uit de kleine velden daalt. En hoewel huishoudens en bedrijven elk jaar meer energie besparen en over gaan op andere meer duurzame bronnen, is de behoefte aan aardgas nog altijd groot. En ook al verruilen we gas steeds meer voor energie uit bijvoorbeeld zon en wind, is het nog te weinig om in de totale behoefte te voorzien. Ook al omdat de grootschalige productie van andere duurzame energiebronnen en- dragers zoals groen gas en waterstof nog op gang moet komen. Dat duurzame gassysteem blijft de Nederlandse en daarmee onze ambitie.

Meer over een duurzaam gassysteem.

Een verantwoorde CO2-opslag

Nederland zet steeds grotere stappen op weg naar een CO2-neutrale toekomst. We schakelen over op energie uit zon, wind en andere hernieuwbare bronnen. We nemen maatregelen om minder energie te verbruiken en meer materialen te hergebruiken. Alleen reduceren we de CO2-emissies hiermee onvoldoende en niet snel genoeg. De opslag van CO2 onder de zeebodem is een essentiële en efficiënte andere stap om te zorgen dat tijdens de transitie de resterende inzet van fossiele energie een beperkte impact heeft op het klimaat.

Meer over een verantwoorde CO2-opslag.

Een duurzame warmtetransitie

Een warme woning. Comfortabele kantoren. Productieve fabrieken en kassen. Zo’n veertig procent van alle energie die we in Nederland gebruiken, wordt ingezet voor verwarming en industriële processen. Dat is een flink aandeel. En dus een enorme kans om de energietransitie te versnellen. Verduurzamen we onze warmte, dan zetten we een grote stap.

Meer over Een duurzame warmtetransitie.

Vraag hetonze expert

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Stel jouw vraag