Home Over EBN Bestuur en governance

Bestuur en governance

EBN is een beleidsdeelneming van de overheid. De dagelijkse leiding ligt in handen van de bestuurder, bijgestaan door de raad van bestuur. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de bestuurder.

 • Corporate Governance

  EBN hecht grote waarde aan een goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’). Om die reden onderwerpt EBN zich vrijwillig aan de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (voor zover deze van toepassing zijn op EBN). Hiermee volgt EBN het beleid van de overheid ten aanzien van staatsdeelnemingen en de Code.

  EBN onderschrijft het principe dat transparantie naar belanghebbenden van cruciaal belang is. Ook binnen de eigen organisatie hecht EBN sterk aan transparantie. De organisatie beschikt over een gedragscode, een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie en een klokkenluidersregeling.

 • Aandeelhouder

  EBN is een besloten vennootschap met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder. Het beheer van de aandelen is ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN is een beleidsdeelneming. Een beleidsdeelneming is een vennootschap waarbij de rollen van aandeelhouder en beleidsmaker bij één Minister zijn belegd.

  Het aandeelhouderschap is binnen het ministerie belegd bij de secretaris-generaal die hiervoor wordt ondersteund door ambtenaren uit de directie Ondernemerschap (onderdeel van het Directoraat-Generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie). In de statuten is vastgelegd dat belangrijke besluiten de goedkeuring van de aandeelhouder vereisen.

 • Benoeming bestuurder en commissarissen EBN

  De aandeelhouder benoemt de bestuurder en de commissarissen van EBN. De raad van commissarissen (RvC) doet aan de aandeelhouder een voordracht voor de benoeming van de bestuurder. De aandeelhouder benoemt een commissaris op voordracht van de RvC. De aandeelhouder benoemt een voorzitter uit de leden van de RvC.

 • Raad van commissarissen

  De raad van comissarissen (RvC) is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen EBN en staat waar nodig en gewenst het bestuur met raad bij. Op haar beurt voorziet het bestuur de RvC van alle benodigde en relevante informatie zodat de RvC optimale invulling en uitvoering kan geven aan zijn taken en verantwoordelijkheden. In de statuten van EBN is opgenomen dat het bestuur voor bepaalde besluiten de voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig heeft.

  Lees meer
 • Bestuurder en raad van bestuur

  Het bestuur van EBN bestaat uit één bestuurder. De bestuurder wordt bijgestaan door twee titulaire directeuren die samen met de bestuurder de raad van bestuur vormen. De bestuurder is de voorzitter van de raad van bestuur.

  De bestuurder is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie met het bijbehorende risicoprofiel van de onderneming. De bestuurder is tevens verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de resultaatsontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

  Waar nodig legt de bestuurder besluiten ter goedkeuring voor aan de aandeelhouder of aan de RvC. Daarnaast draagt de bestuurder zorg voor een goed werkend intern risicobeheersings- en controlesysteem.

  Lees meer
 • Downloads bij deze pagina

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over bestuur of corporate governance bij Energie Beheer Nederland? Stel jouw vraag aan Anne Smaling.

Stel jouw vraag
Foto van Anne Smaling