Bestuur en governance

EBN is een beleidsdeelneming van de overheid. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie. Toezicht en medezeggenschap zijn belegd bij de raad van commissarissen en de ondernemingsraad.

De aandeelhouder benoemt de directie en de commissarissen. Verder is in de statuten vastgelegd dat belangrijke besluiten de goedkeuring van de aandeelhouder vereisen.

EBN hecht grote waarde aan een goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’). Om die reden onderwerpt EBN zich vrijwillig aan de principes en ‘best practice’-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (voor zover deze van toepassing zijn voor EBN). Hiermee volgt EBN het beleid van de overheid ten aanzien van staatsdeelnemingen en de Code.

Wij onderschrijven het principe dat transparantie naar belanghebbenden van cruciaal belang is. Ook binnen de eigen organisatie hechten we sterk aan transparantie. We beschikken over een gedragscode, een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie en een klokkenluidersregeling.

De directie

Foto van Jan Willem van Hoogstraten

Jan Willem van Hoogstraten

CEO

Jan Willem geeft leiding aan het directieteam en onderhoudt contacten met de raad van commissarissen en de aandeelhouder. Hij vervult de werkgeversrol voor de programme manager Geotechnische operaties en van de corporate managers van de afdelingen HR & facility, Legal en Communications & Public Affairs.

Relevante nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen GasTerra B.V.
 • Voorzitter KVGN
 • Lid van het college van gedelegeerde commissarissen van GasTerra B.V.
 • Lid van het college Beheer Maatschap Groningen
 • Lid raad van advies Clingendael international energy programme
 • Lid strategische adviesraad TNO Energie
 • Voorzitter raad van commissarissen vereniging Nexstep
 • Lid van de strategische adviesraad van ECN part of TNO
 • Lid stichtingsraad New Energy Coalition (NEC)
Foto van Bas Brouwer

Bas Brouwer

Director Finance

Bas is verantwoordelijk voor het financieel economische beleid van EBN en voor het aansturen van alle financieel gerelateerde functiegebieden. Hij vervult de werkgeversrol voor de programme manager E&P assets en van de corporate managers van de afdelingen Accounting & Reporting, Treasury en Information Management.

Foto van Berend Scheffers

Berend Scheffers

Director Strategy & Technology

Berend is primair verantwoordelijk voor het bijstaan van de CEO bij het ontwikkelen, communiceren, uitvoeren en onderhouden van de strategische initiatieven. Berend is voorzitter van de reserve board en vervult de werkgeversrol voor de programme managers CC(U)S, Geo-energie, Exploratie en Advies & Innovatie.

Overige functies:

 • Lid van het bestuur van de stichting TKI Gas
 • Lid van de raad van toezicht van de Stichting Delft Aardwarmte Project
 • Lid van de strategische adviesraad van de New Energy Coalition (NEC)
 • Lid van het bestuur van de World Energy Council – Nederland (WEC-NL)
 • Voorzitter van het bestuur van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG)

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen EBN en staat de directie waar nodig met raad bij. De directie van EBN voorziet op haar beurt de raad van commissarissen van de benodigde informatie om zijn taak naar behoren uit te oefenen. De voorzitter en de leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. Organisatie en besluitvorming van de raad van commissarissen is vastgelegd in het ‘Reglement raad van commissarissen’.

Profiel en samenstelling

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

Leden van de raad van commissarissen

Foto van Jaap Huijskes

Jaap Huijskes (1965)

Voorzitter raad van commissarissen

De heer Huijskes is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft de heer Huijskes benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024). Daarnaast is hij sinds december 2017 Non Executive Director bij Gulf Keystone Petroleum PLC.

Foto van Jan Willem Weck

Jan Willem Weck (1947)

Lid raad van commissarissen

De heer Weck is in 2015 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2019). De aandeelhouder heeft de heer Weck benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2023).

Zijn overige functies zijn:

 • Voorzitter raad van commissarissen Economische Impuls Zeeland N.V.
 • Lid bestuur Stichting Talent naar de Top
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Buddy Netwerk
Foto van Liesbeth Kneppers-Heijnert

Liesbeth Kneppers-Heijnert (1951)

Lid raad van commissarissen

Mevrouw Kneppers-Heijnert is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft mevrouw Kneppers-Heijnert benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024).

Haar overige functies zijn o.a.:

 • Emeritus-hoogleraar bedrijfskunde, in het bijzonder de juridische aspecten, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid raad van commissarissen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.
 • Voorzitter raad van advies Stichting Instituut GAK
 • Bestuurslid St. Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Groningen
Foto van Wouter de Vries

Wouter de Vries (1954)

Lid raad van commissarissen

De heer De Vries is met ingang van 1 maart 2017 benoemd. Zijn eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021. Hij vervult momenteel geen nevenfuncties die relevant zouden zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij EBN.

Carolien Gehrels (1967)

Lid raad van commissarissen

Mevrouw Gehrels  is per 1 december 2021 benoemd voor een eerste termijn als commissaris.

Haar overige functies zijn o.a.:

 • Global Director Energy Transition bij advies-en ingenieursbureau Arcadis.
 • Voorzitter van het uitvoeringsoverleg Industrie van het Klimaatakkoord
 • Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit Delft en voorzitter van de Commissie Kwaliteit van Onderwijs en Onderzoek.
 • Lid van het Bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid met de portefeuille cultuur.
 • Lid Dagelijks Bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing.
 • Lid van het Algemeen Bestuur van Wereldwaternet.

 

Commissies

De raad heeft twee commissies ingesteld die hun taken uitvoeren volgens het reglement zoals de raad dat op grond van de Corporate Governance Code heeft vastgesteld:

 • De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen over de jaarrekening, toezicht op interne risicobeheersingsystemen, financiële-informatieverschaffing, financiering en toepassing van ICT- en informatiesystemen.
 • De remuneratiecommissie adviseert over de bezoldiging van de directie op basis van het door de aandeelhouder vastgestelde bezoldigingsbeleid. Uit efficiëntieoverwegingen functioneert de commissie ook als selectie- en benoemingscommissie.