Bestuur en governance

EBN is een beleidsdeelneming van de overheid. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie. Toezicht en medezeggenschap zijn belegd bij de raad van commissarissen en de ondernemingsraad.

De aandeelhouder benoemt de directie en de commissarissen. Verder is in de statuten vastgelegd dat belangrijke besluiten de goedkeuring van de aandeelhouder vereisen.

EBN hecht grote waarde aan een goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’). Om die reden onderwerpt EBN zich vrijwillig aan de principes en ‘best practice’-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (voor zover deze van toepassing zijn voor EBN). Hiermee volgt EBN het beleid van de overheid ten aanzien van staatsdeelnemingen en de Code.

Wij onderschrijven het principe dat transparantie naar belanghebbenden van cruciaal belang is. Ook binnen de eigen organisatie hechten we sterk aan transparantie. We beschikken over een gedragscode, een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie en een klokkenluidersregeling.

De directie

Jan Willem van Hoogstraten

Jan Willem van Hoogstraten

CEO

Verantwoordelijkheden:

 • Voorzitter directieteam
 • Het contact met de RvC en de aandeelhouder
 • Thema’s: Exploration & Production Assets (E&P Assets), Carbon Capture Utilisation & Storage (CCUS) en Geotechnische Operaties
 • Afdelingen: Human Resources & Facility, Legal en Communications & Public Affairs
 • Vakgroepen: Asset Management, Business Development & Commerce, Management

Overige functies:

 • Lid raad van commissarissen GasTerra B.V.
 • Voorzitter KVGN
 • Lid van het college van gedelegeerde commissarissen van GasTerra B.V.
 • Lid van het college Beheer Maatschap Groningen
 • Lid raad van advies Clingendael international energy programme
 • Voorzitter raad van commissarissen vereniging Nexstep
 • Lid van de strategische adviesraad: Energie Transitie TNO
 • Lid stichtingsraad New Energy Coalition (NEC)
Bas Brouwer

Bas Brouwer

Director Finance

Verantwoordelijkheden:

 • ICT, financiering, financiële verslaglegging en rapportage
 • Afdelingen: Accounting & Reporting, Treasury en Information Management
 • Vakgroepen: Business Finance

Bas Brouwer heeft geen overige functies.

Berend Scheffers

Berend Scheffers

Director Strategy & Technology

Verantwoordelijkheden:

 • Strategie
 • Thema’s: Exploratie, Geo-Energie, Advies & Innovatie
 • Vakgroepen: Facility Engineering, Geoscience en Reservoir Engineering

Overige functies:

 • Lid van het bestuur van de stichting TKI Gas
 • Lid van de raad van toezicht van de Stichting Delft Aardwarmte Project
 • Lid van de strategische adviesraad van de New Energy Coalition (NEC)
 • Lid van het bestuur van de World Energy Council – Nederland (WEC-NL)
 • Voorzitter van het bestuur van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG)
 • Lid van de raad van toezicht Stichting Platform Geothermie (SPG)

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen EBN en staat de directie waar nodig met raad bij. De directie van EBN voorziet op haar beurt de raad van commissarissen van de benodigde informatie om zijn taak naar behoren uit te oefenen. De voorzitter en de leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. Organisatie en besluitvorming van de raad van commissarissen is vastgelegd in het ‘Reglement raad van commissarissen’.

Profiel en samenstelling

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

Leden van de raad van commissarissen

Jaap Huijskes

Jaap Huijskes (1965)

Voorzitter raad van commissarissen

De heer Huijskes is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft de heer Huijskes benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024). Daarnaast is hij sinds december 2017 Non Executive Director bij Gulf Keystone Petroleum Plc en is hij lid van de raad van commissarissen IHC Merwede.

Jan Willem Weck

Jan Willem Weck (1947)

Lid raad van commissarissen

De heer Weck is in 2015 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2019). De aandeelhouder heeft de heer Weck benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2023).

Zijn overige functies zijn:

 • Voorzitter raad van commissarissen Economische Impuls Zeeland N.V.
 • Lid raad van advies Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies (Nintes)
 • Lid bestuur D&I Company
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Buddy Netwerk
Liesbeth Kneppers-Heijnert

Liesbeth Kneppers-Heijnert (1951)

Lid raad van commissarissen

Mevrouw Kneppers-Heijnert is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft mevrouw Kneppers-Heijnert benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024).

Haar overige functies zijn o.a.:

 • Emeritus-hoogleraar bedrijfskunde, in het bijzonder de juridische aspecten, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid raad van commissarissen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.
 • Voorzitter raad van advies Stichting Instituut GAK
 • Bestuurslid St. Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Groningen
Wouter de Vries

Wouter de Vries (1954)

Lid raad van commissarissen

De heer De Vries is met ingang van 1 maart 2017 benoemd. Zijn eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021. Hij vervult momenteel geen nevenfuncties die relevant zouden zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij EBN.

Sharon Dijksma

Sharon Dijksma (1971)

Lid raad van commissarissen

Mevrouw Dijksma is per 5 april 2020 benoemd als lid van de raad van commissarissen. Ze is benoemd voor een periode van vier jaar (tot 2024).

Haar overige functies zijn onder meer:

 • Wethouder gemeente Amsterdam met in haar portefeuille de thema’s verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit (hoofdfunctie).
 • Vanuit haar functie als wethouder is ze voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en lid van het stichtingsbestuur van Waternet.
 • Op verzoek van het World Economic Forum leidt ze samen met Lord Adair Turner de Future Council on Sustainable Mobility, een werkgroep van beleidsmakers, academici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die concrete acties bedenkt en tot uitvoer brengt op het terrein van duurzame mobiliteit.

Commissies

De raad heeft twee commissies ingesteld die hun taken uitvoeren volgens het reglement zoals de raad dat op grond van de Corporate Governance Code heeft vastgesteld:

 • De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen over de jaarrekening, toezicht op interne risicobeheersingsystemen, financiële-informatieverschaffing, financiering en toepassing van ICT- en informatiesystemen.
 • De remuneratiecommissie adviseert over de bezoldiging van de directie op basis van het door de aandeelhouder vastgestelde bezoldigingsbeleid. Uit efficiëntieoverwegingen functioneert de commissie ook als selectie- en benoemingscommissie.