Home Over EBN Financiële informatie

Financiële informatie

EBN is een besloten vennootschap met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder. Op deze pagina vind u onze financiële informatie.

Financiële Rapportages

Bekijk onze volledige jaarrekening in het EBN-jaarverslag. Daarin geven we ook informatie over onze investeringen in samenwerkingsverbanden en deelnemingen.

Financiering en credit rating

Voor de invulling van de structurele financieringsbehoefte heeft EBN een uitstekende toegang tot de kapitaalmarkt. EBN heeft daarnaast een zeer sterke liquiditeitspositie. Mocht er een kortlopende behoefte optreden, dan heeft EBN via een lopend commercial paper programma van 2 miljard euro een prima toegang tot de geldmarkt. Daarnaast heeft EBN een langlopende bankfaciliteit van 300 miljoen euro, gecommitteerd door gerenommeerde banken.

De sterke huidige credit rating van Moody’s is een goede basis voor een uitstekende toegang tot de kapitaal- en geldmarkten.

Credit Rating

Moody’s Aaa / P-1 Stabiel

Laatste update 22 februari 2024

Aandelen & aandeelhouder

EBN is een besloten vennootschap met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder. Het geplaatst en volgestort kapitaal van EBN bedraagt EUR 128.137.500 en is verdeeld in 284.750 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 450 per aandeel.

Risico & Risk Management

Gebeurtenissen binnen en buiten EBN kunnen een risico vormen voor onze continuïteit of strategische doelen. Per risico bepalen we de kans van optreden en het mogelijke effect op onze activiteiten. We nemen maatregelen gericht op behoud van onze bedrijfswaarden en het verbeteren van onze prestaties. Over interne en externe risico’s zijn we transparant en we volgen de ontwikkeling van risico’s nauwgezet.

Dit helpt om snel te kunnen bijsturen, waarde te creëren en te behouden, prestaties te verbeteren en te voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving aan ons stellen. De ontwikkeling van de belangrijkste strategische risico’s rapporteren we periodiek aan de raad van commissarissen (RvC). We hebben concrete mitigerende maatregelen opgenomen in de meerjarenplannen van onze corporate afdelingen en thema’s en het management monitort de strategische risico’s actief.

EBN en de REMIT

Wat is de REMIT?

Op 28 december 2011 is verordening (EU) nr. 1227/2012 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie  in werking getreden (beter bekend als: REMIT). Deze verordening geeft een verbod op handel met voorwetenschap (insider trading) en een verbod op marktmanipulatie op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

Wat is het doel van de REMIT?

De verordening heeft als doel het scheppen van een geharmoniseerd kader tot waarborging van de transparantie en integriteit van de groothandelsmarkten voor energie. Vanwege de verbondenheid van deze groothandelsmarkten in de Europese Unie wordt dit op Europees niveau geregeld. Het toezicht op de groothandelsmarkt wordt uitgeoefend door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) in samenwerking met de nationale toezichthouders (ACM).

Op wie is de REMIT van toepassing?

De REMIT is van toepassing op de handel in ‘voor de groothandel bestemde energieproducten’, waaronder onder andere begrepen worden de contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas en contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of gas in de Europese Unie. Partijen die onder de reikwijdte van de REMIT vallen zijn bijvoorbeeld producenten, leveranciers, handelaren, grote afnemers maar ook LSO’s, TSO’s en netbeheerders (aangeduid in REMIT als ‘marktdeelnemers’). Marktdeelnemers moeten zich 1) registreren bij de ACM, 2) energietransacties rapporteren aan ACER en 3) voorkennis publiceren.

Is de REMIT van toepassing op EBN?

Ja. EBN is een marktdeelnemer en heeft zich om die reden geregistreerd. EBN rapporteert energietransacties via zogenoemde Registered Reporting Mechanisms (RRMs). Ten aanzien van de publicatie van voorkennis is EBN zich er van bewust dat de definitie van voorwetenschap niet eenduidig is en dat voorkennis in veel gevallen eerder bij haar samenwerkingspartners bekend is (met name operators).

Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Thijs van de Vooren.

Stel jouw vraag
Foto Thijs van de Vooren