Energietransitie

EBN geeft energie aan de energietransitie. Met als doel: een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ontdek hoe we dit doen en wat onze rol is.

Klimaatcrisis

Door de sterke toename van broeikasgassen in de atmosfeer stijgt de temperatuur van de aarde. De klimaatverandering die daarmee gepaard gaat is bedreigend voor de leefbaarheid op aarde. De tijd die we hebben om het tij te keren raakt op. Daarom spreken we van een klimaatcrisis.

De klimaatcrisis vraagt om een mondiale aanpak. In het Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Om dit te bereiken ligt de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot.

De Nederlandse overheid heeft voor de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen als doel gesteld: in 2030 49 procent minder uitstoten ten opzichte van 1990 en een CO2-neutraal energiesysteem in 2050. Op dit moment bevinden we ons in de overgangsfase (transitiefase) van fossiele bronnen naar hernieuwbare energiebronnen.

Uitvoering Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord dat in juni 2019 werd gepresenteerd, vormt een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. In het Klimaatakkoord zijn afspraken per sector vastgelegd.

Voor de sector Elektriciteit is de afspraak dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt, met name wind- en zonne-energie. Daarnaast kan aardwarmte op termijn in een aanzienlijk deel van de warmtevraag voorzien. Vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit en de wisselende beschikbaarheid van wind en zon, zijn oplossingen voor energie-opslag nodig om de leveringszekerheid te borgen.

Het inpassen van genoemde ontwikkelingen en bijvoorbeeld groen gas en waterstof heeft grote impact op het Nederlandse energiesysteem en de infrastructuur van elektriciteits- en warmtenetten. Voor het energiesysteem in 2050 zijn verschillende scenario’s ontwikkeld waarvoor verdiepende studies worden uitgevoerd. Duidelijk is dat het realiseren van het energiesysteem van de toekomst vraagt om verregaande samenwerking binnen de sector en regie op ontwikkelrichtingen.

De rol van EBN binnen de energietransitie

De benodigde versnelling van de ontwikkelingen is gebaat bij een krachtige publiek-private samenwerking. EBN kan in de gehele keten haar invloed aanwenden door partijen samen te brengen en door kapitaal, infrastructuur, kennis en expertise in te brengen in concrete projecten. Richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft EBN een adviserende rol vanuit haar kennis van de ondergrond en de gaswaarde- en warmteketen.

EBN wil via haar bedrijfsactiviteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en een klimaatneutraal energiesysteem. Op dit moment voorziet aardgas nog in ongeveer 40 procent van ons energieverbruik. EBN ondersteunt de winning van Nederlands aardgas zolang er nog nationale vraag naar aardgas is. Hierdoor is minder gasimport nodig wat onder meer gunstig is voor de CO2-footprint.

Tegelijkertijd zet EBN zich in voor het versterken van de aardwarmtesector en het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte. Ook is EBN actief in de ontwikkeling van CO2-opslag. EBN verkent de mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag en andere bouwstenen voor verduurzaming zoals de ontwikkeling en productie van waterstof en groen gas. Zo geeft EBN energie aan de transitie om het Klimaatakkoord van plan naar uitvoering te brengen.

Van gaswaardeketen naar energiewaardeketen

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben met het Klimaatakkoord een pakket van maatregelen en afspraken onderschreven om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent te verminderen. Het huidige op fossiele brandstoffen gebaseerde energiesysteem in Nederland moet transformeren tot een nieuw systeem. Met andere woorden: de gaswaardeketen zoals we die kennen moet transformeren naar een energiewaardeketen. Binnen dat nieuwe systeem krijgen elektriciteit, duurzame warmte en duurzame gasvormige energiedragers (groen gas en waterstof) een dominante rol. De verschillende duurzame opties moeten geïntegreerd worden en in samenhang een plek krijgen. Dit is te zien in onderstaande afbeelding.

De energiewaardeketen

Schematische weergave van de energiewaardeketen

Klik op de afbeelding om uit te vergroten.

Benieuwd hoe het ervoor staat met de energie in Nederland? Bekijk de feiten en cijfers op de website van Energie in Nederland.

Foto van Jan Willem van Hoogstraten
Afbeelding van dubbele accent

“Het Klimaatakkoord gaat alleen slagen als we over bestaande markten en grenzen heen samenwerken en allianties sluiten. Daar kunnen wij, en andere publieke bedrijven, een aanjagende en verbindende rol in spelen.”

Jan Willem van Hoogstraten

CEO