Home Over EBN Strategie Een duurzame warmtetransitie Een integrale aanpak om de warmtetransitie te versnellen

Een integrale aanpak om de warmtetransitie te versnellen

EBN is er van overtuigd dat het versnellen van de warmtetransitie een integrale aanpak vergt. Alleen op deze manier doen we recht aan de complexiteit van de organisatie van collectieve warmteketens en de warmtevraag in de gebouwde omgeving.

Om de integrale aanpak van de warmtetransitie een impuls te geven werkt EBN met de zogeheten Regionale Exploratie & Ontwikkelstrategie (REOS) om goed te kunnen inspelen op de regionale verschillen qua beschikbare warmtebronnen, warmte-infrastructuur, warmtevraagontwikkeling en stakeholders. Samen met regionale en lokale partners werkt EBN vervolgens een aanpak voor de regio uit.

Hoe versnellen we de warmtetransitie?

Om de duurzame warmtetransitie te versnellen benadert EBN een aantal uitdagingen binnen de warmtetransitie in samenhang. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebiedsgericht de onzekerheid van de  ondergrond verminderen door onderzoek in combinatie met de ontwikkeling van warmtenetten en  het ontwikkelen van een bronnenstrategie die de verschillende bronnen tijdens de transitie combineert. Hierbij nemen we de potentie van lokale, kleinere bronnen in ogenschouw, maar ook die van grotere regionale bronnen. Door deze benadering ontdekken we kansen om de warmtetransitie te versnellen. Deze REOS-aanpak vormt de basis van onze werkwijze voor de versnelling en de verduurzaming van de warmtetransitie onder de nieuwe EBN strategie Fit for 60.

In welke gebieden helpt EBN de warmtetransitie versnellen?

Op dit moment ligt de focus van onze aanpak op onderstaande vijf regio’s. Deze REOS-regio’s omvatten één of meerdere Regionale Energiestrategie (RES) gebieden. Onze activiteiten in een REOS-regio zijn afhankelijk van de specifieke behoeften in het gebied. Waar nodig combineren we in de aanpak ook onze activiteiten in het kader van het onderzoeksprogramma naar de potentie van aardwarmte SCAN.

A. RES Rotterdam – Den Haag

In het gebied Rotterdam-Den Haag werkt EBN samen met partners als Invest-NL, Gasunie en de RES Rotterdam Den Haag aan het versnellen van de warmtetransitie. Doel is de ontwikkeling van integrale collectieve warmtesystemen tegen de laagst maatschappelijke kosten in de regio, afgestemd op de gemeentelijke Transitievisies Warmte. Tevens onderzoeken we hoe restwarmte, aardwarmte en hoge temperatuur opslag (HTO) elkaar in een groter systeem kunnen versterken. In dit kader voert EBN met partners in 2023 een potentieonderzoek uit voor o.a. de gehele RES Rotterdam Den Haag. Ook kijken we met de partners naar de mogelijke organisatievorm van een coördinatie-entiteit (het WarmteActie Team) wat moet leiden tot meer integrale coördinatie van de warmtetransitie.

B. Leiden en omstreken

Voor het werkgebied Leiden focussen wij ons met een groot aantal partners op de realisatie van het beste duurzame warmteconcept voor deze regio. In dit licht droeg EBN met informatie over aardwarmte recent bij aan de evaluatie Open Regionale Energie Structuur Leiden (ORES). Dit leidde tot de benodigde onderliggende modellering en scenario-vorming voor het uitwerken van een eventueel aan te leggen warmtenet in de Leidse Regio. Verder laat EBN in 2023 voor de gehele provincie Zuid-Holland een aardwarmte en hogetemperatuur opslag potentie-onderzoek uitvoeren. Hiervan profiteert ook de Leidse Regio en de RES Holland-Rijnland.

(Tekst gaat verder na de afbeelding.)

De afbeelding toont een kaart van Nederland. Hierop zijn de vijf regio's gemarkeerd waar EBN kansen ziet om de warmtetransitie te versnellen. Deze vijf regio's zijn: A. RES Rotterdam Den Haag B. RES Holland-Rijnland en Leidse Regio C. Metropoolregio Amsterdam D. De provincie Utrecht E. De provincie Noord-Brabant.

C. Metropoolregio Amsterdam (MRA)

In de Metropoolregio Amsterdam ziet EBN volop kansen voor het versnellen van de warmtetransitie. Uit een potentie-onderzoek in het gebied blijkt dat aardwarmte op termijn als grootschalige duurzame warmtebron van bestaande en nieuwe warmtenetten kan dienen. In dit kader biedt EBN o.a. aan gemeenten in het gebied ondersteuning voor seismisch onderzoek onder de subsidieregeling van de provincie Noord-Holland. Ook voert het onderzoeksprogramma SCAN in dit gebied in het najaar van 2023 een zogeheten onderzoeksboring uit met als doel de onzekerheid van de ondergrond verder te verkleinen (de-risken). SCAN-data vormt ook de basis achter het genoemde potentie-onderzoek aardwarmte Noord-Holland/Flevoland. Alle activiteiten vinden plaats binnen het bestaande convenant met de provincies Noord-Holland, Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om aardwarmte in deze regio te bevorderen.

D. Provincie Utrecht

In het werkgebied Utrecht is met name in het stedelijk gebied Utrecht-Nieuwegein veel ervaring met collectieve warmtevoorzieningen. EBN denkt met de partners mee over hoe als onderdeel van de warmtetransitie aardwarmte deze warmtenetten verder kan verduurzamen. Ook zijn wij in Amersfoort betrokken bij initiatieven om duurzame warmtewinning en -levering mogelijk te maken. Met verschillende overheden in het werkgebied Utrecht is het gesprek gestart over het verder in kaart brengen van kansrijke locaties voor aardwarmte en verdere ondergrondse exploratie (onderzoek) in deze gebieden. Ook bekijken we in het kader van het onderzoeksprogramma SCAN in dit gebied de mogelijke locatie voor een zogeheten onderzoeksboring met als doel de ondergrond verder te de-risken.

E. Provincie Noord-Brabant

Om de warmtetransitie te versnellen in de provincie Noord-Brabant werkt EBN nauw samen met de partners in de Green Deal Noord-Brabant. De Green Deal loopt in 2023 af. Samen met een brede groep partners wordt gewerkt aan het vormgeven van een actieplan als vervolg op de Green Deal. In nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant zijn stakeholders geïnterviewd over hoe o.a. de ontwikkeling van aardwarmte te versnellen in de provincie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een actieplan dat samen met de partners de komende jaren uitgevoerd moet worden. Onderdeel hiervan is het beter inbedden van aardwarmte als duurzame bron in de warmtetransitie plannen van de RES-en, de provincie en gemeenten. Daarnaast is EBN lid van de stuurgroep Green Deal.

Contactpersoon per REOS-regio

Per REOS-regio heeft EBN een aanspreekpunt waarmee u contact kunt opnemen om uw vragen en uitdagingen rondom het versnellen van de warmtetransitie in uw regio te bespreken. Valt uw gemeente of provincie niet onder één van de genoemde gebieden? Neem dan contact op met Eveline Rosendaal.

Podcast "Duurzame warmte"

Vraag het onze expert

Foto van Ingrid Giebels
Ingrid Giebels Business Developer Stel jouw vraag

Regionale experts

Vraag hetonze expert

Heb je een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ingrid Giebels, Business Developer Warmtetransitie

Stel jouw vraag
Foto van Ingrid Giebels