Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen EBN en staat de directie waar nodig met raad bij. De directie van EBN voorziet op haar beurt de Raad van Commissarissen van de benodigde informatie om zijn taak naar behoren uit te oefenen. De voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. Organisatie en besluitvorming van de RvC is vastgelegd in het ‘Reglement Raad van Commissarissen’.

Profiel en samenstelling

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

Leden van de RvC

Jaap Huijskes (1965) is voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Huijskes is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft de heer Huijskes benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024). Daarnaast is hij sinds december 2017 Non Executive Director bij Gulf Keystone Petroleum Plc.

Jan Willem Weck (1947) is lid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Weck is in 2015 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2019). De aandeelhouder heeft de heer Weck benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2023).

Zijn overige functies zijn:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Economische Impuls Zeeland N.V.
• Lid Bestuur Stichting Talent naar de Top
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buddy Netwerk

Liesbeth Kneppers-Heijnert (1951) is lid van de Raad van Commissarissen. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Kneppers is met ingang van 1 januari 2016 benoemd voor een eerste termijn als commissaris (tot 2020). De aandeelhouder heeft mevrouw Kneppers benoemd voor een tweede termijn als commissaris (tot 2024).

Haar overige functies zijn o.a.:
• Hoogleraar bedrijfskunde, in het bijzonder de juridische aspecten, Rijksuniversiteit Groningen
• Lid Raad van Commissarissen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.
• Voorzitter raad van advies Stichting Instituut GAK
• Bestuurslid St. Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Groningen

Wouter de Vries (1954) is lid van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021. Hij vervult momenteel geen nevenfuncties die relevant zouden zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij EBN.

Commissies

De raad heeft twee commissies ingesteld die hun taken uitvoeren volgens het reglement zoals de raad dat op grond van de Corporate Governance Code heeft vastgesteld:
De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over de jaarrekening, toezicht op interne risicobeheersingsystemen, financiële-informatieverschaffing, financiering en toepassing van ICT- en informatiesystemen.
De remuneratiecommissie adviseert over de bezoldiging van de directie op basis van het door de aandeelhouder vastgestelde bezoldigingsbeleid. Uit efficiëntieoverwegingen functioneert de commissie ook als selectie- en benoemingscommissie.