Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen EBN en staat de directie waar nodig met raad bij. De directie van EBN voorziet op haar beurt de Raad van Commissarissen van de benodigde informatie om zijn taak naar behoren uit te oefenen. De voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. Organisatie en besluitvorming van de RvC is vastgelegd in het ‘Reglement Raad van Commissarissen’.

Profiel en samenstelling

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.

Bij de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met de aard van de activiteiten van EBN, haar missie en doelstelling, de taakstelling van de raad en deskundigheid van de overige leden van de raad. De individuele leden van de raad dienen in ieder geval: zich een goed oordeel te kunnen vormen, besluitvaardig te zijn, een goed ontwikkeld gevoel te hebben voor samenwerking en communicatie.

De gezamenlijke raad dient te beschikken over: ruime Industriële /bedrijfsmatige bestuurlijke ervaring in de (Nederlandse) olie- en gasindustrie en in de (inter)nationale olie- en gasmarkt, inzicht in de positie van staatsdeelnemingen, inzicht in de positie en de belangen van EBN in de mijnbouwsector en in het gasgebouw, adequate ervaring op het gebied van risicobeheerssystemen en de inrichting van bedrijfsprocessen, adequate financiële (bij voorkeur bij grote ondernemingen), economische, juridische en technische kennis en werkervaring, management/bestuurlijke ervaring, inzicht/ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven.

Voldoende leden beschikken over: kennis van het (Europese en Nederlandse) energiebeleid in het bijzonder het aardgasbedrijf (up-, mid- en downstream), ervaring met/gevoel voor het onderhouden van relatie met beleidsmakers van de Rijksoverheid en de politieke context, ervaring met (internationale) bedrijfsvoering en (internationale) commerciële samenwerking, inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, politieke besluitvormingsprocessen.

Om de industriële/bedrijfsmatige ‘inbedding’ van EBN tot uitdrukking te laten komen dient de raad als volgt te worden samengesteld: 3 commissarissen met zware (algemene) industriële/bedrijfsmatige achtergrond (waaronder bij voorkeur de voorzitter van de raad) bij voorkeur in de olie- en gasindustrie, waaronder 1 commissaris met een nadrukkelijk financieel profiel, 1 commissaris uit een politieke/beleidsmatige omgeving en/of een relevante juridische/maatschappelijke achtergrond (bij voorkeur vennootschapsrecht, energierecht en mededingingsrecht).

Leden van de RvC

Jaap Huijskes (1965) is voorzitter van de raad van commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2020. Daarnaast is hij sinds december 2017 Non Executive Director bij Gulf Keystone Petroleum Plc.

Jan Willem Weck (1947) is lid van de raad van commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2019.

Zijn overige functies zijn:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Economische Impuls Zeeland N.V.
• Lid Raad van Advies Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies (Nintes)
• Lid Bestuur Stichting Talent naar de Top
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buddy Netwerk

Liesbeth Kneppers-Heijnert (1951) is lid van de raad van commissarissen. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Haar eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2020.

Haar overige functies zijn o.a.:
• Hoogleraar bedrijfskunde, in het bijzonder de juridische aspecten, Rijksuniversiteit Groningen
• Lid raad van commissarissen Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.
• Voorzitter raad van advies Stichting Instituut GAK
• Bestuurslid St. Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Groningen

Wouter de Vries (1954) is lid van de raad van commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021. Hij vervult momenteel geen nevenfuncties die relevant zouden zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij EBN.

Diederik Samsom (1971) is lid van de raad van commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn eerste termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2022.

Zijn overige functies zijn:
• Adviseur HVC Alkmaar (geothermie)
• Adviseur DNV-GL (offshore windenergie)
• Adviseur Rijksoverheid
• Voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving

Commissies

De raad heeft twee commissies ingesteld die hun taken uitvoeren volgens het reglement zoals de raad dat op grond van de Corporate Governance Code heeft vastgesteld:
De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over de jaarrekening, toezicht op interne risicobeheersingsystemen, financiële-informatieverschaffing, financiering en toepassing van ICT- en informatiesystemen.
De remuneratiecommissie adviseert over de bezoldiging van de directie op basis van het door de aandeelhouder vastgestelde bezoldigingsbeleid. Uit efficiëntieoverwegingen functioneert de commissie ook als selectie- en benoemingscommissie.

Energising
the transition

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl