Rol EBN

EBN heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van ondernemen in de ondergrond. In maart 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat EBN het mandaat gegeven om deel te gaan nemen in aardwarmteprojecten. EBN zet haar kennis en expertise van de Nederlandse ondergrond in voor de versnelling en versterking van de ontwikkeling van aardwarmte. Door middel van planmatig, doelmatig en duurzaam beheer van de ondergrond beoogt EBN samen met haar partners de risico’s van aardwarmteprojecten voor mens, milieu en natuur te verkleinen en de kosten te laten dalen.

De minister zal verplichte deelname van EBN  in aardwarmteprojecten vastleggen via een wijziging van de Mijnbouwwet. Deze wijziging zal er op z’n vroegst in 2020 zijn. Tot die tijd is deelname van EBN mogelijk op vrijwillige basis, waarbij de initiatiefnemer EBN kan vragen deel te nemen.

Q&A Rol EBN in aardwarmte 

Waarom besluit de minister om EBN deel te laten nemen in aardwarmteprojecten?

Klimaatverandering vergt van de overheid, marktpartijen en de maatschappij een grote inspanning om de warmtevoorziening te verduurzamen. Aardwarmte (oftewel geothermie) is mogelijk een omvangrijke duurzame warmtebron. Op dit moment ontbreekt nog een volwassen markt om de toepassing ervan snel genoeg op te schalen. Hier ligt naar het oordeel van het Kabinet een publieke taak waar EBN voor is toegerust.

Energie Beheer Nederland (EBN) is opgericht om als Staatsbedrijf de maatschappelijke en economische belangen in de Nederlandse ondergrond te behartigen. EBN heeft daarmee ruime ervaring opgedaan op het gebied van ondernemen in de ondergrond. Met deelname in de ontwikkeling van aardwarmte kan ze kan deze geïntegreerde kennis en expertise blijven inzetten.  Door middel van planmatig, doelmatig en duurzaam beheer van de ondergrond beoogt EBN samen met haar (operating) partners de risico’s van aardwarmteprojecten voor mens, milieu en natuur te verkleinen en de kosten te laten dalen.

Deelname van EBN is een van de versterkings- en versnellingsopties voor de ontwikkeling van de aardwarmtesector die de minister heeft aangekondigd in de beleidsbrief van 8 februari 2018.

Wat voor organisatie is EBN?

Energie Beheer Nederland (EBN) is een investerend Staatsbedrijf met als missie economische en maatschappelijke waarde te realiseren uit geologische energiebronnen. Samen met sociale en economische partners werkt EBN aan een toekomstbestendige energievoorziening voor Nederland en zet zij haar kennis van de Nederlandse ondergrond in voor een snelle overgang naar duurzame energieoplossingen. Meer informatie vindt u hier: www.ebn.nl

Waarom besluit de minister om EBN deel te laten nemen aan alle aardwarmteprojecten?

Om continuïteit van kennis en ervaring, en kennisdeling voor de sector te borgen vindt de minister het belangrijk dat EBN de mogelijkheid krijgt in alle aardwarmteprojecten deel te nemen. Hiermee wordt een negatieve risicoselectie voorkomen: het is niet wenselijk dat de meest rendabele projecten of projecten die juist de meeste baat hebben bij extra aandacht voor risicomanagement niet voor deelname kiezen.

Door EBN in alle projecten deel te laten nemen kan zij haar geïntegreerde kennis en expertise uit eerdere ondergrondprojecten delen en blijvend inzetten voor de optimale ontwikkeling van de Nederlandse ondergrond. Door middel van planmatig, doelmatig en duurzaam beheer van de ondergrond beoogt EBN samen met haar (operating) partners de risico’s van aardwarmteprojecten voor mens, milieu en natuur te verkleinen en de kosten te laten dalen.

De minister zal verplichte deelname van EBN vastleggen via een wijziging van de Mijnbouwwet. Deze wijziging zal er op z’n vroegst in 2020 zijn. Tot die tijd is deelname van EBN mogelijk op vrijwillige basis, waarbij de initiatiefnemer EBN kan vragen deel te nemen.

Vanaf welk moment in de ontwikkeling van een aardwarmteproject zal EBN gaan deelnemen?

Het is voorzien dat EBN gaat deelnemen zodra de opsporingsvergunning is verleend. EBN kan dus al deelnemen in de fase van opsporing en projectontwikkeling.

Bij aardwarmteprojecten is de inbreng van kennis en ervaring in de opsporingsfase (onder meer bij het boren) van belang. Vooral in deze fase kan deelname door EBN leiden tot betere keuzes en verlaging van risico’s die zich voor zouden kunnen doen gedurende de gehele looptijd van een aardwarmteproject. Vroegtijdige samenwerking met de operators leidt ertoe dat de bestaande kennis en expertise eerder en breder kan worden gedeeld. Het publieke belang van planmatig, doelmatig en duurzaam gebruik van de ondergrond, wordt ook met het oog op de toekomst hiermee vroegtijdig geborgd.

Voor welk percentage neemt EBN deel in projecten?

De minister heeft bepaald dat EBN kan deelnemen voor een percentage tussen de 20% en 40%.  De omvang kan dus verschillen per project op basis van een nog verder uit te werken beoordelingskader. Dit zal zich naar verwachting baseren op professionaliteit en financiële positie van de operator. Naarmate deze professioneler is en een financieel sterkere positie heeft, is het belang om markt-falen in termen van risico-dekking op te lossen kleiner en kan ook het deelname percentage navenant kleiner zijn. Een minimale deelname van 20% blijft altijd gewenst om brede kennisdeling en innovatie in projecten en bij de ontwikkeling van de ondergrond te borgen.

Bekijk alle Q&A’s