Home Nieuws Energie Beheer Nederland kent uitzonderlijk jaar

Energie Beheer Nederland kent uitzonderlijk jaar

Collage van decoratieve afbeeldingen
Nieuws

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft in verschillende opzichten een bijzonder jaar 2022 achter de rug. Naast het feit dat de organisatie een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het in stand houden van de energiezekerheid in Nederland, is er sprake van een uitzonderlijk hoge omzetstijging. De omzet steeg door de extreme gasprijzen, als gevolg van de internationale gascrisis, met meer dan 300% naar EUR 12 miljard. Het nettoresultaat was EUR 4,3 miljard.

EUR 9,8 miljard ter beschikking aan de Staat

EBN zal EUR 1,4 miljard dividend uitkeren en EUR 2,9 miljard toevoegen aan het eigen vermogen, waarmee de solvabiliteit stijgt naar 25%. Inclusief vennootschapsbelasting en solidariteitsbijdrage komt het totale bedrag dat ter beschikking staat aan de Nederlandse Staat via de aandeelhouder van EBN, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit op EUR 9,8 miljard.

Focus op voorzieningszekerheid

Europa was tot de inval van Rusland in Oekraïne voor een-derde afhankelijk van Russisch gas. De onderbreking van deze gasleveringen, de wens om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen en de noodzaak om voldoende voorraden voor de winter aan te leggen, resulteerden in extreme energieprijzen. In Europa zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk inkopen van gas en het vullen van de gasopslagen.  EBN heeft een belangrijke rol gespeeld in het vullen van de gasbergingen, met name Bergermeer, en daarmee het borgen van voorzieningszekerheid voor Nederland.

Foto van Jan Willem van Hoogstraten
Afbeelding van dubbele accent

Ruim voor de deadline was de gasberging maximaal gevuld.

Jan Willem van Hoogstraten

CEO - Energie Beheer Nederland

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van Energie Beheer Nederland (EBN): “In het voorjaar van 2022 kregen we het verzoek van de minister voor het gedeeltelijk vullen van Bergermeer. Een nieuwe rol voor ons die voortkomt uit het initiatief van klimaatminister Rob Jetten om de uitvoering van het klimaat – en energiebeleid meer in publieke handen te leggen. Ruim voor de deadline hebben we dat voor elkaar gekregen, uiteindelijk was de berging maximaal gevuld. Alles met het oog op een mogelijke koude winter en de voorzieningszekerheid. En ook voor dit jaar hebben we van het ministerie van EZK een voorname rol gekregen in het verder vullen en op peil houden van Bergermeer.”

Gaswinning Nederlandse Kleine Velden

De aardgaswinning uit de Nederlandse Kleine Velden bleef in 2022 met 9,9 miljard kubieke meter en een investeringsniveau van EUR 165 miljoen achter bij de verwachtingen, maar blijft onverminderd van groot belang. Nederlands aardgas heeft een lagere CO2-footprint dan geïmporteerd aardgas, draagt bij aan leveringszekerheid en heeft een positief effect op de Nederlandse handelsbalans.

Verduurzamen energiewaardeketen

EBN boekte tevens verdere voortgang met het verduurzamen van de zogeheten energiewaardeketen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan het versnellen van de energietransitie en de Klimaatdoelen. Zo zijn er eind 2022 in totaal twintig formele samenwerkingen en projecten op het gebied van aardwarmte, waarmee de verduurzaming van (met name) de gebouwde omgeving op gang begint te komen.

EBN is actief in twee CO2-opslag projecten: Porthos en Aramis, en kent daarnaast een aantal samenwerkingen op het gebied van CCS. Hiermee hoopt de organisatie een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030 en verder. De stikstofuitspraak van de Raad van State zorgde voor vertraging bij Porthos; dit jaar beogen alle partners een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Daarnaast kwam het tweede grootschalige CO2-opslagproject Aramis van de grond. Alles is erop gericht dat in 2027 de eerste CO2 kan worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Op andere vlakken boekte EBN eveneens voortgang. Zo werden in algemene zin grote stappen gezet in de inventarisatie naar het verdere hergebruik van bestaande mijnbouwlocaties, en de voormalige Gaszuiveringsinstallatie in Emmen (GZI Next) in het bijzonder. Ook wordt verder gewerkt aan onderzoek naar opslag van waterstof in lege gasvelden (samen met TNO).

Afbeelding van dubbele accent

Voorzieningszekerheid en verduurzaming zijn belangrijke thema’s.

Jan Willem van Hoogstraten

CEO - Energie Beheer Nederland
Foto van Jan Willem van Hoogstraten

Jan Willem van Hoogstraten: “Voorzieningszekerheid en verduurzaming waren ook de belangrijke thema’s van onze infographic ‘Energie in Cijfers’ die we tijdens het jaarlijkse energieontbijt overhandigden aan minister Jetten. Waarbij we speciaal inzoomden op Europa en de verwevenheid van de Europese energiesystemen. Die dialoog zullen we de komende jaren continueren en verder uitbouwen.”

Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen, waaraan EBN heeft meegewerkt. De presentatie van het rapport van de enquêtecommissie vond plaats op 24 februari 2023. De commissie toonde zich bijzonder kritisch, en gaf aan dat de belangen van de Groningers gedurende een lange periode zijn genegeerd en veiligheid geen prioriteit was. Belangrijk is hoe dan ook dat met dit onderzoek en het rapport recht wordt gedaan aan de zorgen, problemen en gevoelens van de mensen in Groningen en lessen te trekken voor de toekomst. EBN heeft de afgelopen jaren de benodigde financiële voorzieningen getroffen om te kunnen voldoen aan haar deel van de vergoeding voor de schadeafhandeling en versterkingsopgave in Groningen. Uiteraard zullen we dat blijven doen.

Kerncijfers EBN

De afbeelding toont de cijfers uit bovenstaande tekst in tabelvorm.