Home Nieuws Wijziging van de Mijnbouwwet aardwarmte

Wijziging van de Mijnbouwwet aardwarmte

Nieuws

Op 16 juli 2020 is door de minister van EZK de wijziging van de Mijnbouwwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte staat ook de generieke deelname van EBN in geothermieprojecten beschreven.  

Het wetsvoorstel introduceert enerzijds een eigenstandige methode van regulering voor aardwarmte en anderzijds een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen. Deelname van EBN is een van de versterkings- en versnellingsmaatregelen van het ministerie van EZK. 

In de Memorie van Toelichting wordt toegelicht waarom EBN gaat deelnemen in aardwarmteprojecten. Hieronder een fragment:
Door EBN financieel en risicodragend deel te laten nemen in nieuwe aardwarmteprojecten, wordt EBN in staat gesteld om een portfolio op te bouwen waarbinnen projectkennis en -ervaring wordt geborgd en gedeeld. EBN kan als speler met een publieke partnertaak meepraten over keuzes die de duurzaamheid en kwaliteit van projecten raken. De rol van EBN in geothermieprojecten is die van non-operator. EBN wordt geacht vanuit de positie van deskundige en financieel belanghebbende mee te kunnen sturen op projectbeslissingen met het oog op projectmanagement, techniek, veiligheid, economie en financiering. EBN is operationeel niet actief in de projectontwikkeling en exploitatie. Daarnaast haalt EBN kennis op die ten gunste komt van andere projecten én kan EBN de ervaringen uit deze projecten aggregeren ten gunste van beleidsontwikkeling, innovatie, publieke kennis van de ondergrond en aanscherping van stimuleringsinstrumentaria.”

De verdere invulling van deelname door EBN en het percentage waarmee EBN deelneemt zal nog worden geconsulteerd en vastgelegd in het Mijnbouwbesluit. Het uitgangspunt hierbij is een percentage waarmee EBN haar inspanningen in projecten terug kan verdienen. Er wordt uitgegaan van een vertrekpunt van tenminste 20% en een maximum percentage dat lager kan liggen dan 40% zoals gebruikelijk in olie- en gasprojecten 

Het wetsvoorstel zal na het zomerreces van de Tweede Kamer worden behandeld. Na stemming in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. De inwerkingtreding van de wijziging zal waarschijnlijk op 1 juli 2021 zijn. Vanaf dat moment zal deelname van EBN verplicht worden. In maart 2019 heeft de minister van EZK de mogelijkheid aan EBN gegeven om deel te nemen in aardwarmteprojecten. Vanaf dat moment was EBN deelname mogelijk op vrijwillige basis, waarbij de initiatiefnemer EBN kan vragen deel te nemen. EBN heeft vanuit die hoedanigheid drie actieve deelnemingen in aardwarmteprojecten middels aandeelhouderschap. Daarnaast is EBN samenwerkingspartner in meerdere aardwarmteprojecten in verschillende stadia van projectontwikkeling.