Home Nieuws Naar een transparant en duurzaam publiek bedrijf

Naar een transparant en duurzaam publiek bedrijf

Foto Berte Simons en Monique Wesly
Achtergrond

“Als alles transparant is, zie je niets meer”. Een waarheid als een koe. En toch is transparantie een belangrijk begrip, zeker als het gaat om verantwoording en jaarverslaglegging. Vanuit dat perspectief is het mooi te zien dat EBN hoog scoort – en in het verleden scoorde – in de tweejaarlijkse Transparantie Benchmark, waarbij zo’n 500 bedrijven onder de transparantieloep worden gelegd.

Maar transparantie en een hoge score is geen doel op zich. Bij EBN kijken we daar dan ook vanuit een breder perspectief naar. EBN speelt al ruim 50 jaar een (centrale) rol in de energiewinning in Nederland. Als beleidsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zetten we ons in voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, het versnellen van de energietransitie en een CO2-neutraal energiesysteem. Als publiek energiebedrijf is het daarbij onze opdracht om publieke belangen te borgen. En uiteraard communiceren we daar transparant over.

Naast bijvoorbeeld leveringszekerheid, betaalbaarheid en veiligheid zijn ook duurzaamheid en rechtvaardigheid belangrijk. Hoe geeft EBN daar invulling aan? We gaan in gesprek met Berte Simons, business unit director CO2 transport en opslagsystemen, en Monique Wesly, manager communicatie & public affairs.

De urgentie

Enkele voorbeelden geven goed weer waarom het voor EBN essentieel is om transparantie structureel hoog op de agenda te hebben. Zo legde de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen bloot dat de overheid, maar ook publieke partijen als EBN, er consequent niet in slaagde om de bredere publieke belangen te dienen in Groningen. In de kabinetsreactie staat dat er veel explicieter moet worden gesproken over en gestuurd op publieke belangen.

Afbeelding van dubbele accent

Ik ben er van overtuigd dat transparantie, naast een doorwrochte samenwerking, essentieel is om duurzame oplossingen te realiseren

Berte Simons

Business unit director CO2 transport en opslagsystemen

Dan de Nota Deelnemingenbeleid. Het Kabinet heeft in 2022 in deze nota aangekondigd meer te gaan sturen op het MVO-beleid van deelnemingen. MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) moet een integraal onderdeel van de strategie zijn. En de effecten van de strategie op mens, milieu en maatschappij moeten concreet in beeld worden gebracht.

Net als een groot aantal andere organisaties moet EBN vanaf 2025 voldoen aan de zogeheten Corporate Sustainability Reportive Directive (CSRD). De CSRD schrijft voor dat EBN strategie en beleid ontwikkelt op de zogeheten materiële thema’s. Dat betekent dat EBN in haar verantwoording en jaarverslaglegging breder dient te rapporteren dan alleen over haar eigen activiteiten. We moeten overkoepelend beleid hebben voor onderwerpen waar wij een significante impact op hebben of onderwerpen die een significante impact op ons hebben. Zoals klimaat, milieu, de leefomgeving van omwonenden en veiligheid.

Veerkracht

Berte: “Bovenstaande voorbeelden onderstrepen dat duurzaamheid en MVO een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsvoering. Dat geldt voor elke organisatie, en zeker ook voor publieke bedrijven zoals EBN. Daarmee dragen we niet alleen bij aan een duurzamere omgeving, maar ook aan onze eigen veerkracht. Transparantie in onze operaties is daarbij op alle niveaus van evident belang.”

Monique: “Financieel rendement was – en is soms nog steeds – de voornaamste driver voor veel organisaties. Maar dat is aan het veranderen. Het gaat nu veel meer om brede maatschappelijke waardecreatie. Dat is ook expliciet benoemd als een van onze drijfveren in onze ‘Fit for 60’ strategie. De komende jaren werken we aan het systematisch en structureel bijdragen aan de borging van het publiek belang op een maatschappelijk verantwoorde manier door EBN. In dat kader spreken we ook liever van een duurzame strategie, dus verweven met alle aspecten van onze bedrijfsvoering, dan van een op zichzelf staande duurzaamheidsstrategie.”

Foto van Monique Wesly
Afbeelding van dubbele accent

Transparantie is daarmee nooit een doel op zich maar altijd de optelsom van beleid, sturing, cultuur en gedrag

Monique Wesly

Manager communicatie & public affairs

Uitstekende ontwikkeling

Op weg dus naar een in alle opzichten duurzame organisatie. Dat geldt voor EBN als organisatie, maar zeker ook voor de verschillende bedrijfsonderdelen en projecten. Berte: “Ik ben ervan overtuigd dat transparantie, naast een doorwrochte samenwerking, essentieel is om duurzame oplossingen te realiseren. En in het geval van mijn business unit: aan de ene kant klimaatwinst realiseren door CO2 af te vangen en op te slaan, maar ook de impact op milieu en omgeving van die opslag te minimaliseren. Daarnaast is het zo dat transparantie ook gaat om betrouwbaar en berekenbaar gedrag van en in de organisatie. Als organisatie die haar DNA heeft in participeren en samenwerken met een breed stakeholderveld is het zijn van een robuuste en betrouwbare partner een cruciaal onderdeel. Daar zetten we ons met ons team elke dag weer voor in.”

Monique vult vanuit haar corporate functie aan: “Transparantie is daarmee nooit een doel op zich maar altijd de optelsom van beleid, sturing, cultuur en gedrag. De roep om relevante transparantie – ook in het licht van het borgen van publieke belangen – wordt steeds groter. Dat lijkt me een uitstekende ontwikkeling. Binnen EBN wordt dat uiterst serieus genomen en nemen we goede en grote stappen op weg naar een nog duurzamere organisatie, zowel intern als waar mogelijk in onze samenwerkingsverbanden. Als publieke organisatie maken we ons daar graag hard voor.”

Eind maart ondertekende Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN, de herziene MVO-verklaring van EBN. Het hoe en waarom, en de nut en noodzaak zie en hoor je in deze video: