Home Nieuws Innovatie kan aardwarmtesector helpen versnellen

Innovatie kan aardwarmtesector helpen versnellen

Afbeelding van Geothermie Andijk winning installatie met medewerker
Nieuws

Geothermie Nederland en EBN hebben het afgelopen jaar een inventarisatie uitgevoerd naar de innovatiebehoeften van de aardwarmtesector. Dat leverde meer dan 120 individuele ideeën op. Uit de inventarisatie blijkt dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ambities van de sector om aardwarmte nog veiliger, rendabeler en beter toepasbaar te maken.

Bovendien kan innovatie bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van aardwarmte en zijn veel van de genoemde innovaties de komende jaren al toepasbaar. Op basis van deze inventarisatie zal in de toekomst een gezamenlijk actieplan Innovatie Aardwarmte worden opgesteld. Daarmee kan de toepassing van aardwarmte versneld groeien.

Opschaling aardwarmte

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. De techniek is kansrijk en heeft een veelbelovende start gemaakt in de glastuinbouw. De volgende stap voor de doorontwikkeling van aardwarmte is de toepassing in de gebouwde omgeving. In potentie kan ongeveer 26 procent van de totale warmtevraag van alle huizen en gebouwen worden voorzien door aardwarmte als onderdeel van een collectief warmtesysteem. Hiervoor is opschaling nodig. Innovatie is een essentiële bouwsteen om deze opschaling te bewerkstelligen.

Belang van innovatie

De sector is zich bewust van het belang van innovatie. De innovatie inventarisatie is één van de acties uit het Masterplan Aardwarmte in Nederland. Ook het ministerie van EZK deed in 2020 in een beleidsbrief Geothermie een oproep om (technische) innovatie aan te jagen door middel van het opstellen van een innovatieagenda. De innovatie inventarisatie is een interactief rapport geworden dat een goed overzicht geeft van de ideeënrijkdom die leeft binnen de sector. De inventarisatie is een logische stap van de aardwarmtesector die moet bijdragen aan het hoofddoel: innoveren voor efficiëntere aansluiting op de warmtevraag, kosten over de gehele waardeketen en levenscyclus te reduceren en veiligheid verder te verhogen.

Actieplan innovatie aardwarmte

Ondanks de rijkdom aan innovatieve ideeën binnen de aardwarmtesector is het belangrijk dat deze ideeën in ‘goede aarde’ vallen en tot wasdom komen. Om deze reden zal de komende tijd verder worden gewerkt aan een gezamenlijk actieplan innovatie aardwarmte met ondernemers, onderzoekspartijen, onderwijs en overheid. Daarvoor zien de opstellers van het rapport drie belangrijke pijlers:

  • Innoveren is mensenwerk. Dat betekent elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en ook met elkaar sturen.
  • Kennis vastleggen en delen versnelt innoveren. Dit betekent dat dit transparant en toegankelijk moet worden georganiseerd.
  • Innoveren is investeren. Door bedrijven met behulp van de overheid.

Stimuleren van innovatie

Geothermie Nederland en EBN willen met deze drie ‘pijlers’ doelgericht inspelen op de wensen vanuit de markt om het innovatieve karakter van de sector verder te stimuleren. De komende maanden gaan Geothermie Nederland en EBN met andere stakeholders in overleg om de genoemde pijlers verder uit te bouwen. Innovatie als motor voor verduurzaming van de Nederlandse warmtevraag!