Home Nieuws Adviesrapport ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’ vraagt om urgentie

Adviesrapport ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’ vraagt om urgentie

Foto van Hans Bolscher, Ernst Japiske en Sandor Gaastra die adviesrapport in ontvangst nemen
Nieuws

Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland en Ernst Japikse, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk hebben het Adviesrapport  in ontvangst genomen van het kernteam ‘geothermie gebouwde omgeving’. Het adviesrapport bevat een agenda met daarin vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie. Het kernteam adviseert nadrukkelijk de agenda gestructureerd en gecoördineerd op te pakken en op de zeer korte termijn uit te voeren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Geothermie Nederland en Stichting Warmtentwerk hebben toegezegd nuttig gebruik te maken van dit adviesrapport.

Brede consultatie

Het kernteam, bestaande uit deskundigen van Geothermie Nederland, Stichting Warmtenetwerk, EBN en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft door middel van een brede consultatie de uitdagingen van geothermie in de gebouwde omgeving in kaart gebracht. Op basis daarvan heeft het kernteam een adviesrapport opgesteld met daarin een agenda voor de ontwikkeling van geothermie als belangrijke pijler onder de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2030.

Agenda met handelingsperspectief voor sector èn overheid

De agenda bevat vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie. De sporen bieden een concreet handelingsperspectief om geothermie in de gebouwde omgeving op de korte termijn te versnellen. Daarbij kan ook aansluiting worden gezocht met lopende trajecten in de sector. Het kernteam zal met betrokken organisaties in gesprek gaan met als doel de agenda voor geothermie in de gebouwde omgeving richting 2030 verder uitgewerkt te zien in meer concrete acties. Op deze manier kunnen de sector en de overheid gezamenlijk verdere stappen maken.

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: “Dit adviesrapport biedt de bouwstenen om als sector, overheid en omgeving gezamenlijk op te trekken en samen de adviezen om te zetten naar concrete oplossingen om geothermie met name ook in de gebouwde omgeving succesvol verder te ontwikkelen.”

Kansrijk en complex

Geothermie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. De techniek is kansrijk en heeft een veelbelovende start gemaakt in de glastuinbouw. De volgende stap voor de doorontwikkeling van geothermie is de toepassing in de gebouwde omgeving. In potentie kan ongeveer 26 procent van de totale warmtevraag van alle huizen en gebouwen worden voorzien door geothermie als onderdeel van een collectief warmtesysteem.

De ontwikkeling van geothermie in de gebouwde omgeving is complex doordat het gaat om de inpassing van één of meerdere bronnen in een volledige energieketen. Daarnaast is de aanwezigheid van een grootschalige ontsloten warmtevraag met een distributienet randvoorwaarde voor de uiteindelijke inpassing van geothermie in de gebouwde omgeving.

Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Geothermie is één van de onontbeerlijke technologieën om duurzame warmte in de gebouwde omgeving te krijgen. De gebouwde omgeving is wellicht de meest complexe sector van alle sectoren waar we verduurzaming moeten realiseren. Dit adviesrapport gaat daar zeker bij helpen.”

Maximale inzet

Op dit moment haalt Nederland, zo blijkt ook uit de KEV2020 studie, de doelen uit het Klimaatakkoord niet. Geothermie heeft een goede start gemaakt maar de gebouwde omgeving blijft een uitdaging zolang hier nog geen markt is en ook geen passende regelgeving en subsidie instrumentarium. Eén van de meest duurzame en veelbelovende warmtebronnen komt daardoor moeizaam van de grond. Dat is zorgwekkend. Om geothermie toch te kunnen realiseren in de gebouwde omgeving moet er nu worden gehandeld. Het kernteam roept alle betrokken organisaties -markt en overheid- die in geothermie actief zijn, of belang hebben bij geothermie, op om zich richting 2030 maximaal in te zetten voor het uitvoeren van de in dit advies opgestelde agenda.

Ernst Japikse, voorzitter Stichting Warmtenetwerk: ‘’Geothermie is van essentieel belang voor het aanbieden van duurzame warmte. We doen als sector veel ervaring op met de eerste projecten in de gebouwde omgeving. We leren veel en we lopen nog tegen barrières op. We zijn daarom blij dat er zo’n uitgebreid rapport is gemaakt dat voldoende handvatten biedt om dit verder succesvol te ontwikkelen.’’