Home Nieuws Porthos verwacht geen vertraging als gevolg van voorlopig advies Commissie m.e.r.

Porthos verwacht geen vertraging als gevolg van voorlopig advies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft in haar voorlopig advies aangegeven dat naar haar mening het milieueffectrapport (MER) voor Porthos op een aantal punten nog moet worden aangevuld. Porthos is het Rotterdamse project voor CO2-transport en -opslag. De projectorganisatie Porthos en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben aan de Commissie m.e.r. toegezegd binnen twee weken aanvullende informatie aan te leveren die de Commissie m.e.r. kan meenemen bij haar definitieve beoordeling van het MER. Gelet op de onderwerpen die het betreft, verwacht de projectorganisatie geen gevolgen voor de voortgang van het project.

De Commissie m.e.r. adviseert om een overzicht op te nemen van de bandbreedte van de indirecte emissies die vrijkomen bij de afvang van CO2. Daarnaast geeft de Commissie aan dat er een mogelijke onderschatting is van de natuureffecten door stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden en vraagt zij om een toelichting dat de bouw van het compressorstation in de gebruiksfase geen effect heeft op beschermde soorten. Ook is Porthos gevraagd om meer details over archeologisch waardevolle locaties ter plaatse van het leidingtracé op zee te geven. Nog voor Kerst reikt de projectorganisatie deze informatie aan in een aanvulling op het MER. Dit gebeurt in samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat voor het Porthos project een inpassingsplan voorbereidt. De projectorganisatie verwacht geen vertraging van de vergunningverlening.

Behalve dat de Commissie m.e.r. een aantal vragen en aanbevelingen heeft opgenomen in haar voorlopig advies, deelt ze ook een aantal complimenten uit. Zo wordt in het MER “(…) onderbouwd waarom CCS een belangrijke rol speelt bij het behalen van de klimaatdoelen (…)” en wordt “goed duidelijk gemaakt (wat, red.) de rol van CCS in de overgang naar een blauwe en groene waterstofeconomie (is, red.)”. Daarnaast noemt de Commissie m.e.r. het rapport “(…) over het algemeen methodisch goed opgezet en prettig leesbaar.”

Logo medegefinancierd door EU