Home Nieuws EBN publiceert Focus on Dutch Oil & Gas 2014

EBN publiceert Focus on Dutch Oil & Gas 2014

Nieuws

Lange termijn vraagt om extra investeringen en nieuwe technologie

Met Focus on Dutch Oil & Gas kijkt EBN naar de status van de Nederlandse olie- en gasindustrie, signaleert ontwikkelingen en beziet de langere termijn.

De productieterugval van de Nederlandse kleine velden is de laatste twee jaar beperkt gebleven tot 2,5%, terwijl de reserves in kleine velden slechts 6,3 BCM afnamen. Hierbij kan worden aangetekend dat de reserves over de periode 2007-2013 jaarlijks gemiddeld met bijna 20 miljard kubieke meter gas zijn gegroeid. Dat zijn relatief gunstige tekenen, maar de vooruitzichten voor de lange termijn laten vanaf 2019 een afname in productie zien. Het jongste ‘business as usual’-scenario toont een projectportfolio dat voorziet in een stabiele productie van 28 BCM voor de komende vijf jaar. De productieafname zal niettemin doorzetten, tenzij er wordt geïnvesteerd in het ontsluiten van voorkomens die op land en op zee zijn ontdekt en ook in de voorkomens waar het gas of olie veel moeilijker uit te winnen is zoals zandsteen van slechte kwaliteit en schalie gesteente. EBN blijft operators daarom aanmoedigen en ondersteunen om het winningspotentieel te maximaliseren en hun investeringen op te schroeven.

Investeringskansen
De Nederlandse E&P-sector biedt in dat kader aantrekkelijke investeringskansen met relatief bescheiden kapitaalskosten en relatief lage risico’s. Toch wordt gemiddeld maar een derde van de kasstromen uit E&P-activiteiten geherinvesteerd in nieuwe Nederlandse E&P-activiteiten. De rest gaat naar investeringen buiten Nederland of wordt als dividend uitgekeerd. Er lijkt dus zeker ruimte voor een hoger investeringsniveau in Nederland. Temeer daar Nederland de E&P-sector een stabiel en gunstig investeringsklimaat biedt. In 2010 voerde de Nederlandse overheid met succes de ‘Regeling investeringsaftrek marginale gasvoorkomens’ in om investeringen in de ontwikkeling van marginale gasvoorkomens op het Nederlands continentaal plat te stimuleren. De Wood Review, een rapport in opdracht van de Britse overheid, roemt het Nederlandse E&P-investeringsklimaat en de wet- en regelgeving.

Urgentie
EBN ziet het stimuleren van tijdige exploratieinitiatieven als essentieel om de noodzakelijke reserve-groei te realiseren. Hogere productie uit bestaande installaties en kosteneffectieve eindfaseproductie winnen aan belang als we buitenbedrijfstelling willen uitstellen. Zonder een hogere investeringsactiviteit zal de productieafname doorzetten. Een gunstig neveneffect van langere productie is het vooruitschuiven van verwijderings- en opruimingskosten, die momenteel op €5 miljard worden geschat.

Zelfvoorziening
Nederland is een netto exporteur van aardgas en zal op basis van het huidige binnenlandse verbruiksniveau nog zeker tot 2025 zelfvoorzienend kunnen blijven. In het gunstige scenario is dat zelfs tot 2030 het geval. Naast het voordeel van zelfvoorziening levert het aardgas de Nederlandse staat aanzienlijke inkomsten op. De binnenlandse productie draagt voorts bij aan een duurzamere energievoorziening, aangezien geïmporteerd gas, zoals LNG uit Algerije en pijplijngas uit Rusland, een aanzienlijk hogere uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengt.

Van de huidige Nederlandse gasvelden kan 85% met conventionele technieken worden geëxploiteerd. Hoewel het bestand aan resterende kleine velden als moeilijk winbaar wordt aangemerkt, kunnen ook deze velden bijdragen aan een duurzamere energievoorziening, vooral als de winningsfactor kan worden verhoogd. Een essentiële technologie daarvoor is hydraulische stimulatie. Deze technologie wordt al meer dan vijftig jaar met succes toegepast in Nederland en de rest van de wereld, waarbij de winningsfactoren nog elk jaar stijgen.

Hoewel veel gasvelden het einde van hun levensduur naderen, wordt Nederland nog steeds beschouwd als een aantrekkelijke gasregio. Bepaalde geografische gebieden en geologische plays (mogelijk winbare voorkomens) zijn nog onvoldoende onderzocht. EBN onderzoekt momenteel een verhoging van de productieactiviteiten en investeringen door bestaande operators als ook door nieuwe partijen.