Home Nieuws Porthos project kan door met advies Commissie m.e.r.

Porthos project kan door met advies Commissie m.e.r.

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor Porthos, het CO2-transport en -opslagproject in Rotterdam. Het advies komt erop neer dat de Commissie vindt dat bijna alle milieuaspecten goed zijn onderzocht. Op enkele punten, die onder andere met stikstof te maken hebben, vraagt de Commissie de ministers en de regio om daar in hun besluiten goede aandacht aan te besteden. Porthos ziet in dit advies geen belemmering voor de voortgang van de besluitvorming over het project. 

De Commissie benadrukt in haar advies dat het van belang is om in het verlengde van het Porthos project te kijken naar de mogelijke emissies die kunnen optreden bij de afvang. De afvang is geen onderdeel van het project zelf, maar Porthos heeft in zijn MER wel gerapporteerd over bandbreedtes waarbinnen die uitstoot zal liggen. De bedrijven die CO2 gaan afvangen doorlopen daarvoor waar nodig hun eigen vergunningprocedures en gerelateerde onderzoeken waarbij de emissies meer in detail in beeld worden gebracht.

Wanneer het Porthos project operationeel is komt er geen stikstof vrij, maar tijdens de aanleg van de infrastructuur in 2022 en 2023 gebeurt dat wel. Door deze stikstofemissies zouden wettelijke normen kunnen worden overschreden. De Commissie geeft in haar advies aan dat activiteiten van Porthos weliswaar niet zullen leiden tot een overschrijding van de instandhoudingsdoelstellingen in Natura-2000 (duin)gebieden, maar dat niet kan worden uitgesloten dat er in de praktijk een tijdelijke toename van feitelijke stikstofdepositie kan optreden. De Commissie vraagt hiervoor aandacht bij de ministers en regio.

Alle andere vragen die de Commissie m.e.r. in december nog had over het MER, zijn naar tevredenheid van de Commissie beantwoord. Het ging daarbij onder andere om archeologisch waardevolle locaties in de zeebodem en meeuwenpopulaties in het havengebied. Het is nu aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, om op basis van alle beschikbare informatie een besluit te nemen over de vervolgprocedure.

Logo medegefinancierd door EU