Home Nieuws Financiële deelname EBN in aardwarmteprojecten

Financiële deelname EBN in aardwarmteprojecten

Nieuws

Utrecht, 21-03-2019. – Energie Beheer Nederland (EBN) mag risicodragend deelnemen in aardwarmteprojecten in Nederland. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. EBN zal vooralsnog voor 20% tot 40% deelnemen in projecten. Deelname EBN in aardwarmteprojecten zal na vijf jaar worden geëvalueerd.

Met de deelname van EBN hoopt de minister op een professionele versterking en versnelling van het aantal projecten in de aardwarmtesector. Minister Wiebes schrijft in zijn brief aan de Kamer: “Bij aardwarmteprojecten is de inbreng van kennis en ervaring juist ook in de opsporingsfase (onder meer bij het boren) van belang. Vooral in deze fase kan verplichte deelname door EBN vanaf de eerste vergunning leiden tot betere keuzes en verlaging van risico’s die zich voor zouden kunnen doen gedurende de gehele looptijd van een aardwarmteproject.” Ook kan EBN een actieve rol vervullen bij coördinatie-vraagstukken in de ondergrond en het optimaal benutten van de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan, het zogeheten planmatige beheer en doelmatige winning van de publieke ondergrond.

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN, toont zich zeer verheugd met de brief van de minister. “In het Masterplan Aardwarmte in Nederland dat we in het voorjaar van 2018 samen met de sector hebben gemaakt, wordt duidelijk dat aardwarmte in Nederland een grote potentie heeft en een substantieel deel van de warmtevraag kan invullen. Ik denk dat we met onze kennis en ervaring van ondernemen in de Nederlandse ondergrond daar een grote rol in kunnen spelen. Ik ben blij dat de minister er ook zo over denkt, en onze organisatie staat klaar om er mee aan de slag te gaan. Uiteraard samen met onze betrokken partners.”

Om EBN risicodragend te laten deelnemen, moet EBN een wettelijke taak krijgen op het gebied van aardwarmte. Dit wordt geregeld via een wijziging van de Mijnbouwwet. Vooruitlopend op deze wijziging geeft de minister EBN toestemming om zich bezig te houden met activiteiten die gericht zijn op aardwarmte. Totdat de Mijnbouwwet is gewijzigd kan deelname op vrijwillige basis, wat betekent dat het aan de initiatiefnemer is om EBN te verzoeken deel te nemen. De minister moet tot inwerkingtreding van de wijziging van de Mijnbouwwet per project toestemming geven voor deelname.

Aardwarmte kan (als alternatief voor aardgas) een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen die Nederland zichzelf heeft gesteld: 49% CO2-reductie in 2030 en (als doelstelling van het klimaatakkoord in Parijs) 95% reductie in 2050.

Over deze brief van de minister en de vervolgstappen zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met EBN een bijeenkomst organiseren waarbij het de deelname van EBN in aardwarmte verder toelicht. Hiervoor zijn uiteraard alle bestaande en toekomstige aardwarmteoperators, markt- en overheidspartijen en andere belanghebbenden en belangstellenden van harte welkom. Een toelichting volgt.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Marcel Hoenderdos (woordvoerder EBN), bereikbaar op 06-35120075.