Programma Ultradiepe Geothermie

In het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) werken verschillende partijen samen om de kennis over ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken. Ontdek wat het programma UDG inhoudt, wie er meedoen en waar we nu staan.

Programma voortgekomen uit Green Deal samenwerking

Het programma is voortgekomen vanuit de Green Deal Ultradiepe Geothermie. Deze is op 19 juni 2017 ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven. Het doel van de Green Deal betrof  het gezamenlijk antwoord te geven op de vragen of en zo ja waar en hoe veilige ontwikkeling van UDG mogelijk is en of UDG een substantiële toekomstige bijdrage kan leveren aan de duurzame warmtevoorziening voor met name lichte industrie. De Green Deal UDG is formeel per begin 2020 afgelopen en de betrokken partijen hebben besloten de samenwerking  voort te zetten in het UDG programma om de twee vragen voldoende van een antwoord te voorzien, en om daarna eventueel over te gaan tot de realisatie in 2021 of 2022 van één of meer pilotprojecten in de geïdentificeerde geologische regio’s. Het UDG programma bestaat uit een Exploratie-werkprogramma en een Kennis en Expertise Programma.

Schematische weergave van integrale projectontwikkeling UDG

Exploratie-werkprogramma

Via een gezamenlijk Exploratie-werkprogramma (EWP) heeft een gecoördineerde uitvoering van exploratieactiviteiten en ondergrondmodellering plaats in de drie geïdentificeerde geologische regio’s, inclusief het acquireren, (her)bewerken en interpreteren van de benodigde ondergronddata en het ontwikkelen van een driedimensionaal ondergrondmodel en de conceptuele put- en stimulatieontwerpen. Hierbij staat vooral de Dinantien aardlaag centraal.

Onderzoekstudies

Het EWP maakt gebruik van 14 ondersteunende onderzoeken die sinds eind 2018 zijn en worden uitgevoerd door projectteams, veelal bestaande uit (inter)nationale experts en consultants en medewerkers van TNO en EBN. Verder werd er binnen SCAN aanvullend seismisch onderzoek uitgevoerd dat ook ondersteuning biedt aan het EWP. Het EWP kent een eerste fase met generieke studies veelal op landelijk niveau en een vervolgfase waarin de consortia de studieresultaten uit de eerste fase gebruiken voor verdere studies en modellering op regionale en lokale schaal.

Kennis en Expertise programma

Via een Kennis en Expertise programma (KEP) wordt verder gezamenlijk kennis opgebouwd door de betrokken partijen op acht thema’s. Deze thema’s betreffen de volgende drie thema’s van het EWP: Exploratie & Statisch model, Dynamische ondergrond modellering en Ontwikkelconcepten en vijf andere thema’s waarvan activiteiten voornamelijk bij EBN en de consortia zijn belegd. Deze thema’s zijn Communicatie & stakeholder engagement, Business case analyse & financiering, Warmtevraag bovengrond: Systeemintegratie optimalisatie, Integrale projectontwikkeling en Project management. In het KEP krijgen deze thema’s aandacht middels gezamenlijke workshops en werkgroepen.

Bekijk de rolverdeling binnen het programma UDG.