WARM 2020

WARM staat voor Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden. WARM biedt gemeenten en RES-regio’s meer inzicht in de mogelijkheden van aardwarmte in hun regio voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius.

Cover van WARM rapport

Over WARM

Aardwarmte is een potentiële warmtebron die op veel plaatsen in Nederland een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. WARM heeft de potentie van aardwarmte in kaart gebracht en dit regionaal gekwalificeerd. Dit is gedaan door de warmtevraag van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de industrie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius in kaart te brengen en het ondergrondse potentieel van aardwarmte te onderzoeken. Vervolgens is geanalyseerd waar vraag en aanbod op elkaar aansloten en aardwarmte een kansrijke optie is. Daarbij is ook gekeken of aardwarmte de meest kostenefficiënte bron is ten opzichte van andere alternatieven voor aardgas. Hierbij is gebruik gemaakt van de op dat moment meest recente beschikbare data. WARM 2020 is daardoor een momentopname van 2020; toekomstige veranderingen van de warmtevraag of in inzichten van de ondergrond kunnen gevolg hebben voor de resultaten.

WARM biedt daarmee een handvat voor gemeenten en RES-regio’s bij het ontwikkelen van aardwarmte in hun regio en het opnemen van aardwarmte in hun Transitievisie Warmte en/of Regionale Energiestrategie.

De makers

De studie WARM is door Berenschot, Panterra Geoconsultants en TNO uitgevoerd in opdracht van EBN en haar Masterplanpartners DAGO, Stichting Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerk.

Publicaties

Onder het project WARM vallen meerdere publicaties die u kunt downloaden van onze kennisbank. De publicaties zijn verwant aan elkaar en bieden inzichten in exploratie- en ontwikkelmogelijkheden van aardwarmte op regionaal niveau.

Eindrapport

In dit rapport leest u hoe de studie WARM tot stand is gebracht, welke gegevens gebruikt zijn, wat de gevolgde methodieken zijn voor de detailstudies en de achtergrond van het integraal ontwikkelen van aardwarmte.

Download het eindrapport

Stappenplan

Het Stappenplan is een handvat bij het voorbereiden van een afgewogen besluit over aardwarmte als duurzame warmtebron. Het geeft een overzicht van de wettelijke kaders, relevante partijen, hoe ingeschat kan worden of aardwarmte technisch en financieel mogelijk kan zijn, risico’s en de vervolgstappen om aardwarmte te gaan ontwikkelen.

Download het stappenplan

Detailstudie regionale potentie aardwarmte

Detailstudie naar de potentie van aardwarmte als duurzame warmtebron voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie op regionaal niveau. De detailstudies bieden specifieke inzichten op RES niveau, kaarten en mogelijke vervolgstappen voor de ontwikkeling van aardwarmte.

Bekijk de RES-detailstudies

GIS-kaarten

Voor de studie WARM zijn allerlei digitale kaarten gebruikt en gemaakt. Deze kaarten zijn ook digitaal beschikbaar. De verschillende GIS-kaarten kunt u opvragen bij EBN.

Vraag een GIS-kaart aan

Vragen of hulp nodig?

Neem contact op met: