Visie en missie

EBN is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van olie en gas. EBN dient daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare energievoorziening in Nederland. In de visie van EBN kan aardgas op weg naar een duurzame en CO2-neutrale energietoekomst een belangrijke rol spelen tijdens de energietransitie. Gas vormt een voortdurende energie- en inkomstenbron voor Nederland en is essentieel voor een duurzame energievoorziening in Nederland. Het is ons streven om waarde te realiseren uit energiebronnen op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze.

Strategische prioriteiten

Drie strategische prioriteiten zorgen ervoor dat aan deze missie invulling wordt gegeven: 1) Optimaal benutten van Nederlandse gasresources, 2) Regie nemen in het ontmantelingsvraagstuk, en – mogelijk op termijn – 3) Versterken/verbeteren ontwikkeling geothermie. Voor deze laatste prioriteit wordt vooralsnog alleen een verkenning uitgevoerd die door EBN wordt ondersteund. In de toekomst kan deze rol mogelijk aanzienlijk breder worden.

Optimaal benutten van Nederlandse gasresources

Nederland bezit nog een aanzienlijk potentieel aan gasvoorraden. Deze voorraden kunnen optimaal ingezet worden voor de energietransitie, en waarbij ‘Gas op Maat’ het uitgangspunt is. Gas als ondersteuner en back-up van duurzame vormen van energie. Op weg naar een duurzame en CO2-neutrale energietoekomst zal gas een belangrijke rol (blijven) spelen. EBN zal de E&P-industrie blijven stimuleren om te innoveren en nieuwe kennis te ontwikkelen. Tevens zal EBN haar partners blijven aansporen de duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Verder wordt ingezet op het verbeteren van het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning.

Regierol ontmanteling en hergebruik

De komende jaren staat de E&P-industrie voor een grote uitdaging voor wat betreft het opruimen (of hergebruiken) van de infrastructuur op de Noordzee. Steeds meer velden raken aan het eind van hun economische levensduur. Dit betekent dat de bijhorende infrastructuur dient te worden opgeruimd. EBN wil een regierol in dit (decommissionings)vraagstuk. Met een Masterplan wordt gestreefd naar een veilig, duurzaam en kostenefficiënt hergebruik en ontmanteling van bestaande platformen.

Versterken rol geothermie

Geothermie (of aardwarmte) kan een grote bijdrage leveren aan een CO2-neutrale energiehuishouding. Het ministerie van Economische Zaken verkent momenteel de mogelijke rol van geothermie, zowel voor ‘gewone’ geothermie als Ultra Diepe Geothermie (UDG, dieper dan 5 kilometer). EBN ondersteunt deze verkenning. Naar verwachting wordt in de loop van 2018 duidelijk hoe geothermie in Nederland georganiseerd gaat worden en wat de rol van EBN wordt.

Energising
the transition

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl