Corporate Governance: transparantie cruciaal

De Nederlandse Staat is de enig aandeelhouder van EBN. De directie is belast met het besturen van EBN en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen EBN. EBN onderschrijft het uitgangspunt van de Corporate Governance Code dat transparantie naar belanghebbenden cruciaal is.

Overleg met aandeelhouder

Eenmaal per jaar wordt er een aandeelhoudersvergadering gehouden en in aanvulling daarop voeren het ministerie en EBN regelmatig informeel overleg. De aandeelhouder benoemt de directie en de commissarissen van EBN en stelt de jaarrekening vast. Daarnaast is in de statuten van EBN opgenomen dat de directie voor bepaalde besluiten de goedkeuring van de aandeelhouder nodig heeft, bijvoorbeeld bij het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking of investeringen met een waarde van meer dan € 200 miljoen.

Directie verantwoordelijk voor bestuur

De directie bestaat uit één statutair directeur en wordt bijgestaan door drie titulair directeuren die samen het directieteam vormen. De directie is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van EBN. In het directiereglement, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, is opgenomen hoe de taken binnen het directieteam zijn verdeeld. Het directieteam vergadert zo mogelijk één keer per twee weken. Waar nodig legt het directieteam besluiten ter goedkeuring voor aan de aandeelhouder of de Raad van Commissarissen. Daarnaast draagt het directieteam zorg voor een goed werkend intern risicobeheersing- en controlesysteem. Het beleid voor de bezoldiging van de directie wordt door de aandeelhouder vastgesteld. Binnen de kaders van dat beleid bepaalt de Raad van Commissarissen de beloning van de directie.

Corporate governance code

Als beleidsdeelneming volgt EBN het beleid van de overheid. Dat schrijft beleids- en staatsdeelnemingen voor om de Corporate Governance Code te volgen. Omdat EBN niet beursgenoteerd is, is EBN niet verplicht om de Code te hanteren. We onderschrijven het uitgangspunt van de Corporate Governance Code dat transparantie naar belanghebbenden cruciaal is en volgen een aantal principes van de code. Niet alle ‘best practice bepalingen’ die horen bij de gevolgde principes van de Corporate Governance Code zijn echter toepasbaar op EBN. De gevolgde principes en best practices zijn uitgewerkt in de statuten en reglementen van EBN en vormen een leidraad voor het handelen van de directie, de commissarissen en de aandeelhouder.

Gedragscode en klokkenluidersregeling

Ook binnen de eigen organisatie hecht EBN aan duidelijkheid en transparantie. Zo beschikt EBN over een gedragscode die voor alle medewerkers geldt. Deze vormt een leidraad bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Bovendien gebruiken we de gedragscode om het gedrag van de onderneming en van individuele werknemers te toetsen. Voor individuele klachten kunnen werknemers terecht bij een vertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie. Op basis van de klokkenluiderregeling kunnen medewerkers eventuele vermeende misstanden in de onderneming melden aan de voorzitter van de directie of de raad van commissarissen.

Energising
the transition

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl