Verantwoorde olie- en gaswinning

Bij EBN staat veilige olie- en gaswinning voorop. Veilig voor de mens, veilig voor de omgeving. In de Nederlandse wet- en regelgeving is veel aandacht voor milieu- en veiligheidsaspecten bij de olie- en gaswinningsprojecten. Daarnaast leggen we in onze activiteiten nadruk op het verkleinen van de impact op de omgeving. Zo stimuleren we de ontwikkeling van subsea putten (geen horizonvervuiling) en de realisatie van milieuneutrale productieplatformen en werken we in nauwe samenwerking met de operators aan een optimaal HSEQ beleid. 

De aardgasbaten vormen een inkomstenbron voor Nederland. Aardgasbaten zijn staatsinkomsten die voortvloeien uit de productie van olie en gas. Dit omvat het dividend en de belasting van EBN en de belastingen en andere heffingen die olie- en gasmaatschappijen afdragen aan de Nederlandse staat. Aardgasbaten waren in 2013 goed voor ongeveer 10% van de totale rijksinkomsten. Daarmee leveren de activiteiten van EBN een grote bijdrage aan de welvaart van Nederland. In 2013 bedroegen de totale aardgasbaten meer dan 15 miljard euro, wat gelijk stond aan 900 euro per hoofd van de bevolking. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de opbrengsten door gaswinning voor Nederland voor de toekomst zeker te stellen.

Hoogwaardige kennis ontwikkelen en delen

EBN is een kennisintensieve organisatie. Kennis over de Nederlandse olie- en gasindustrie wordt beschikbaar gesteld en gedeeld met de olie- en gasmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan economische en milieutechnische innovaties en sociale prestaties.

Kennisontwikkeling en –deling is van cruciaal belang voor de vitaliteit van de sector. Daarom zorgt EBN voor goede stage- en afstudeerplekken en dragen medewerkers hun kennis uit bij toonaangevende conferenties. Via de Geo Energy Master Award van het Universiteitsfonds van de TU Delft steunen we bovendien specifieke kennisontwikkeling bij studenten. Ook in breed verband dragen we bij aan gefundeerde kennis over olie- en gaswinning in Nederland. Zo werken we daarin samen met organisaties als het Clingendael International Energy Programme en de Energy Academy Europe.

Goed contact met belanghebbenden

EBN wil benaderbaar, duidelijk en transparant zijn en hecht aan intensief contact met haar omgeving. Wij geloven in luisteren en leren, maar ook in informeren en inspireren. We verdiepen ons in opvattingen van stakeholders, en vinden het belangrijk om onze kennis waar mogelijk actief uit te dragen. Belanghebbenden die direct betrokken zijn bij de activiteiten van EBN zijn:

  • Rijksoverheid: als aandeelhouder en vergunningverlener en verantwoordelijke voor het Nederlandse beleid over energie, economie, infrastructuur en milieu.
  • Olie- en gasmaatschappijen als (potentiële) joint venture partners.
  • Onderzoeksbureaus en Universiteiten, voor het ontwikkelen van kennis.

Andere belanghebbenden die worden beïnvloed door de activiteiten van EBN:

  • Burgers en bedrijven (beschikbaarheid van energie, waardecreatie).
  • Nederlandse samenleving (welvaart, CO2-reductie, energiezekerheid, innovatie en werkgelegenheid).
  • NGO’s (natuur- en milieu, biodiversiteit).
  • Omwonenden van projecten op land (vanwege invloed op de omgeving).

Persoonlijke ontwikkeling versnellen

De activiteiten van EBN gaan gepaard met grote maatschappelijke belangen. Om in dit krachtenveld goed te blijven presteren, koestert EBN talent. Ons personeelsbeleid richt zich op het aantrekken en behouden van de juiste professionals. We zetten in op uitdagend werk en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Persoonlijke groei moet in lijn zijn met de ontwikkeling die EBN doormaakt en waar mogelijk versnellen. Via gerichte ontwikkelplannen zorgen ervoor dat medewerkers verder opgeleid worden en zich tot een ervaren professional kunnen ontwikkelen.

EBN streeft naar een laag ziekteverzuim, van maximaal 3%. In 2016 lag het kort verzuim op slechts 1%. We richten ons op het voorkomen van verzuim en ondersteunen onze medewerkers op allerlei manieren om vitaal en gezond te blijven.

Energising
the transition

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl